Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 8 - 


Nul 0


Nul is niets. Nul is nul! Doch als het zo was, waarom staat dan de nul in onze maatschappij dan voor 
zoveel zaken? Laten we even onze geleerden aan het woord die voor alles wel een verklaring hebben. 

- 0 als cijfer

Het cijfer 0 (nul) wordt gebruikt in getalsystemen waarin de positie van het cijfer zijn waarde aan duidt. 
Zo komt in het getal 10 het cijfer 0 overeen met 0 eenheden. In het getal 2033, komt de 0 overeen 
met 0 honderdtallen. De nul is dus van belang voor de waardeaanduidingen van de overige cijfers in 
het getal.

- Geschiedenis

Het gebruik van een soort nul in deze positie werd al toegepast door de Babyloniërs rond 450 v.Chr. 
Zij duidden een lege plaats in een rij met cijfers aan met twee wiggen. Zij kenden het getal nul echter 
niet. De oudst bekende tekst die een decimaal positiestelsel gebruikte, inclusief de nul, is een Jaïn 
tekst uit India genaamd Lokavibhaaga, uit 458 n.Chr. Deze tekst gebruikt Sanskriet numerieke 
woorden als cijfers, met het Sanskriet woord voor leegte voor nul. Het eerst bekende gebruik van 
een speciale glief (teken) voor decimale cijfers die een onbetwijfelbare voor het symbool van het 
cijfer nul, een kleine cirkel, is, is te vinden op een stenen inscriptie gevonden bij de Chaturbhuja 
Temple in Gwalior in India, daterend uit 876 v.Chr. Er zijn vele documenten op koperen platen 
gevonden, met een kleine o, maar de authenticiteit hiervan wordt betwijfeld. Via Arabische invloeden 
kwam het cijfer nul ook terecht in de westerse wiskunde. Ons woord “cijfer” is afkomstig van het 
Arabische sifr, dat “nul” betekent.


- 0 als getal

Natuurlijke getallen — Gehele getallen
Informatie
Cardinaal 		    0
nul
Ordinaal 		      0e
nulde
Priemfactoren 		geen
Delers 			    0    
Binair 		        	0
Octaal 			    0
Duodecimaal 		0
Hexadecimaal 		0

Het getal nul, aangeduid met het cijfer 0, duidt aan dat er geen voorwerpen zijn. Het natuurlijke getal 
0 wordt gevolgd door het getal 1.

Het woord nul vindt zijn oorsprong in het Latijnse nullus (geen).

- Nul is een hoofdtelwoord.

Het getal nul is niet hetzelfde als het nul-element, maar speelt in sommige gevallen wel de rol daarvan.

Het getal 0 wordt bijvoorbeeld in België beschouwd als zowel positief als negatief, in Nederland als 
niet positief en niet negatief.

Nul is een ander getal dan alle andere getallen: vermenigvuldigen met nul geeft altijd nul; delen door 
nul is niet toegestaan en ook allerlei andere rekenkundige bewerkingen zijn niet gedefinieerd voor 
het getal 0.


Om het cijfer 0 en de letter o te onderscheiden, wordt in het cijfer 0 soms een punt of schuin streepje 
gezet. Vooral in de computerwereld ten tijde van MS-DOS kwam dit vaak voor. De variant met het 
streepje lijkt op de letter Ø, maar het streepje komt niet buiten de ronde vorm. In de praktijk gebeurt 
dit vaak, foutief, toch. Een nadeel is dat deze notatie op zijn beurt kan worden verward met het 
symbool voor de lege verzameling uit de verzamelingenleer, voor de klinker Ø of voor het teken dat 
de doorsnede aangeeft.

- In de wiskunde

- In sommige axiomatische benaderingen van de wiskunde vanuit de verzamelingenleer wordt nul 
gedefinieerd als de kardinaliteit (aantal elementen) van de lege verzameling.

- In de meetkunde is de dimensie van een punt gelijk aan 0.

Hieronder een aantal basisregels die handelen over het gebruik van het getal nul. Deze regels 
gelden voor elk complex getal x, tenzij anders vermeld.

- Nul in de natuurwetenschappen

- De RGB-code 0,0,0 resulteert in zwart
- De CMYK-code 0,0,0,0 resulteert in wit

- In de natuurkunde komt de waarde nul veel voor. Bijvoorbeeld bij de temperatuurschaal in graden 
Celsius is nul de temperatuur van smeltend ijs. Het nulpunt van de temperatuurschaal Kelvin is het 
absolute nulpunt. Vrijwel alle natuurkundige grootheden kunnen de waarde nul aannemen, sommige 
kwantummechanische grootheden echter niet, zoals de nulpuntsenergie. 

- In de RGB-kleurcodering komt de waarde 0,0,0 overeen met 
 de kleur zwart omdat elk van de drie kleuren 0% licht uitzendt.
- In de CMYK-kleurcodering komt de waarde 0,0,0,0 
 overeen met wit, omdat van elk van de vier kleuren 0% op 
 het witte papier wordt gedrukt.
- In de kleurcode voor elektronicacomponenten wordt 0 
 aangeduid met de kleur zwart.
- In de kleurcodering in de bibliotheek wordt de 0 door de 
 letter A op een wit vlak gerepresenteerd.
- In scenariostudies betekent de nul-situatie de huidige 
 situatie, of de situatie zonder verdere ingrepen (vgl. de 
 nulmeting).
- In de aanduiding van tijd is nul uur (of nul uur nul) het 
 tijdstip midden in de nacht, dat overigens ook met twaalf 
 uur of 24.00 uur wordt aangeduid; het is het begin van 
 een nieuw etmaal.
- In de geneeskunde staat 0 voor een veel voorkomende 
 bloedgroep.
- Het werkwoord nullen wordt gebruikt voor het op nul 
 zetten van sommige meetapparatuur, bijvoorbeeld om dit te ijken
- In de informatica kiest men als laagste index vaak 0.
- 0 is in de Booleaanse algebra de representatie van het 
 tegenovergestelde van 1. 1 en 0 vormen daarin de enige 
 twee mogelijkheden waarin een signaal zich kan bevinden.

- Nul in de Nederlandse taal

Hiëroglief van de Maya’s voor nul uit het jaar 36 v.Chr.. Dit is het eerste geregistreerde zelfstandige 
gebruik van het getal nul.

In de Nederlandse taal wordt gesproken van één appel, twee appels, drie appels enz. Er wordt ook 
gesproken over nul appels en niet over nul appel. Na een hoofdtelwoord wordt een zelfstandig 
naamwoord altijd als meervoud uitgedrukt. Niet nul is dus de uitzondering, maar het getal een. 
In een breukgetal wordt echter ook het enkelvoud gebruikt... hij heeft dus anderhalve appel.

- In de spreek- en schrijftaal wordt een persoon soms als 
 een (echte) “nul” beschreven. Bedoeld wordt dan een 
 nutteloos, onbeduidend of overbodig persoon, iemand 
 zonder talenten.
- Iets kan van nul en generlei waarde, dus de moeite niet 
 waard, zijn.
- Hij heeft nul op het rekest gekregen, op zijn verzoek werd 
 niet ingegaan of hij kreeg een negatief antwoord.
- Je verstand op nul zetten, iets niet begrijpen en besluiten 
 er verder dan ook maar niet over na te denken.
- Verstand op nul, blik op oneindig, een variant op bovenstaande.
- Dit dateert echt uit het jaar nul, dit is bijzonder ouderwets.
- Nul komma nul, echt helemaal niets.
- Een nul of nuldejaars is iemand die deelneemt aan de 
 introductie- of kennismakingsweek of ontgroening van 
 een universiteit of studentenvereniging; zie novitius.

- Nul als optie

Een nuloptie is de keuze van een aantal van nul, bijvoorbeeld:

- geen coffeeshops in de gemeente
- geen prostitutiebedrijven in de gemeente (zie Wet 
 regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)
- geen kernwapens in het land

Soms wordt ook de term nulbeleid gebruikt.

Een feitelijk nulbeleid is geen formeel nulbeleid maar een beleid waarbij er zodanige voorwaarden 
worden gesteld dat vestiging in de praktijk onmogelijk is.

- Trivia

- In een mechanische of elektrische telmachine, kan de nul 
 in het rood of in het zwart worden afgedrukt. De uitkomst 
 van –10 + 10 is –0 (negatief) in het rood. Trekt men van 
 +10 echter 10 af, dan wordt een zwarte nul (positief) afgedrukt.
- Als het getal 0 wordt omgedraaid blijft het een 0.

- Nul als punt

Een nulpunt of nulwaarde van een functie (of afbeelding) is een punt waar de functiewaarde gelijk 
is aan nul. Dus x is een nulpunt van de functie f, als f(x)=0. Een functie kan 0, 1 of willekeurig veel 
nulpunten hebben.

Een nulpunt van een functie is een snij- of raakpunt van de grafiek van de functie met de x-as.

Veel praktische problemen in de wiskunde kunnen herleid worden tot het zoeken van een of meer 
nulpunten van een functie. Daartoe zijn technieken ontwikkeld, die uiteenlopen van potlood en papier 
tot numerieke benaderingen door een computerprogramma. Voorbeelden van dergelijke algoritmes 
zijn de methode van Newton-Raphson, de halveringsmethode en regula falsi.

Zo hebben we wel de wetenschappelijke verklaringen op een rijtje voor je gebracht met de nodige 
verklaringen, uitleg en bedenkingen om het getal nul.

Nu ben ik je ook nog even de verklaring schuldig over het woord ‘niets’ wat veelal ook gekoppeld is 
aan ons getal 0. Daarom deze verklaring meteen hierbij.

Verklaring van het woord ‘NIETS’

Het bestaan van een niets, in de fysische betekenis van een absolute leegheid, de afwezigheid van 
enige materie, is lang een onderwerp van discussie geweest.

- Natuurkunde

Tot ver na de Middeleeuwen dacht men dat de natuur een afkeer had van een niets en dit “niets” 
altijd weer opvulde. Dit staat ook wel bekend onder het begrip horror vacui.

Naarmate het inzicht vorderde leek het erop dat een vacuüm wel degelijk kan bestaan en dat de 
ruimte tussen de sterren vrijwel leeg was. Tussen de individuele gasatomen zou er niets zijn.

De komst van de kwantummechanica heeft dat beeld echter weer doorbroken. Een elementair 
begrip uit de kwantummechanica is het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Dit stelt dat van een 
deeltje nooit de energie en positie tegelijk precies bekend kan zijn. Dit betekent ook dat de energie 
van het vacuüm niet nul kan zijn, met andere woorden, er kan altijd een deeltje aanwezig zijn. 
Uit het niets ontstaan spontaan deeltjes en deze vernietigen elkaar weer, zie virtueel deeltje.

Uit experimenten is het bestaan van deze vacuümenergie inderdaad aangetoond. Het lijkt er op dat 
het absolute niets niet bestaat, in ieder geval niet in ons heelal. Of er ‘daarbuiten’ niets bestaat is een 
vraag voor filosofen en metafysici, daar kan de wetenschap (nog) geen uitspraak over doen. 
Een voorbeeld van een dergelijke filosofische beschouwing gaat als volgt. Het feit dat hier en nu iets 
bestaat is een argument om de mogelijkheid van een absoluut niets uit te sluiten. Zelfs indien men 
een toestand onderstelt van de meest absolute fysische leegheid, waarin geen tijd, geen energie 
en geen ruimte bestaan - dus minder nog dan de singulariteit die aan de oorsprong van de big bang 
lag - toch zou men het bestaan van zuiver abstracte wetten en wiskundige principes moeten 
aanvaarden, zonder volgens de welke nooit iets zou zijn kunnen ontstaan. In die optiek is bijvoorbeeld 
de wiskunde in haar abstractie onafhankelijk van het bestaan van wat dan ook.

- Mythologie

De meeste mythologische scheppingsverhalen beginnen met ‘een absoluut niets’. In de Noordse 
mythologie heet dit bijvoorbeeld Ginnungagap of gapende leegte, en in de Griekse mythologie 
wordt het niets Chaos genoemd.

- Nederlands

Niets wordt in het Nederlands vaak met een paradox, of schijnparadox gebruikt. Er wordt hevig 
gediscussieerd over een paradox met het woord ‘niets’ erin, omdat experts van mening zijn dat 
het tegenovergestelde van ‘niets’ ‘iets’ is, en niet ‘alles’.

- Andere betekenissen

Naast de natuurkundige betekenis van het niets kan men met het woord ook iets anders bedoelen.

- In de wiskunde duidt men het niets aan met de lege 
 verzameling en het getal nul.
- In het boeddhisme bestaat er een vorm van meditatie die de 
 basis van nietsheid genoemd wordt. Bij deze meditatie richt 
 men de aandacht op het concept van ‘niets’. Deze meditatie 
 is de zevende van de acht jhanas.
- De filosofie van Nagarjuna is gecentreerd rond dit 
 concept sunyata, het niets.

Zo, nu zijn we helemaal bij wat betreft het getal 0 en wat ook ‘niets’ in kan houden. Bij dit alles valt 
een zaak op en dat wordt aangehaald in een van de allerlaatste verklaringen om en rond dit cijfer. 
Ik citeer; ‘Bij deze meditatie richt men de aandacht op het concept van ‘niets’. Het niets is hier 
duidelijk iets! En is zeker belangrijk in het Boeddhisme waar het zelfs plaats 7 heeft in de 8 jhanas 
die er zijn in hun meditatie. Het nietsheid is een meditatie wat gaat in het niets en daar vinden zij 
hun rust, hun weg en hun antwoorden. Ja, in het niets merkt men dat er krachten liggen die hoger
zijn dan de menselijke krachten en hun daaraan gekoppelde gedachtes.

Komen we op de verklaring van jhanas. Deze verklaring gaat diep in, in het woord ‘niets’ en verklaart 
het zelfs in een van hun meditaties.

Jhana (Pali) verwijst in het Theravadaboeddhisme naar de acht meditatiestadia die frequent door 
Gautama Boeddha onderwezen werden en waar veel vermeldingen naar worden gemaakt in het 
Pali Canon. In het Pali is het woord jhana afgeleid van jhayati, wat denken of mediteren betekent. 
De jhanas zijn de hoogste vorm van samadhi (Pali voor mentale concentratie).

De jhanas zijn in het boeddhisme niet het uiteindelijke doel van de boeddhistische praktijk, maar 
wel een zeer belangrijke tussenstap, of middel, naar het uiteindelijke doel van Nirvana. Het bereiken 
van de jhanas wordt beschouwd als een bovenmenselijke prestatie, en kan ook leiden tot een 
versnelde toegang of hogere kunde in de zes bovennatuurlijke krachten.

De term jhana wordt in het Sanskriet vertaald als dhyana, en heeft daar ook de betekenis van 
mediteren. Alhoewel deze twee begrippen dus op elkaar lijken, zijn er significante verschillen in de 
theoretische uitwerking en feitelijke praktijk van jhana en dhyana.

- De acht Jhanas

Er zijn acht jhanas:

- In de eerste jhana zijn alle vijf jhana-factoren aanwezig. 
 De jhana-factoren van vitakka en vicara domineren.
- De tweede jhana is hoger dan de eerste en wordt bereikt 
 door de jhana factoren vitakka en vicara achter te laten of 
 te verlaten. Het voornaamste kenmerk van de tweede jhana 
 is piti of vreugde.
- Voor het bereiken van de derde jhana moet men de vreugde 
 van de tweede jhana achterlaten. Het voornaamste 
 kenmerk van de derde jhana is sukha of geluk.
- Voor het bereiken van de vierde jhana moet men het geluk 
 van de derde jhana achterlaten. Het voornaamste kenmerk 
 van de vierde jhana is ekaggata: eenheid van geest, wat 
 leidt tot een ervaring van grote vredigheid.
- de basis van onbegrensde ruimte wordt bereikt door na 
 het bereiken van de vierde jhana het concept van 
 onbegrensde ruimte als meditatie-object te nemen.
- de basis van onbegrensd bewustzijn wordt bereikt door na 
 het bereiken van de basis van onbegrensde ruimte het 
 concept van onbegrensd bewustzijn als meditatie-object 
 te nemen.
- de basis van nietsheid wordt bereikt door na het bereiken 
 van de basis van onbegrensd bewustzijn het concept van 
 ‘niets’ als meditatie-object te nemen.
- de basis van noch-perceptie-noch-geen-perceptie wordt 
 bereikt door na het bereiken van de basis van nietsheid 
 het concept van ‘noch-perceptie-noch-geen-perceptie’ 
 als meditatie-object te nemen.

Ondanks dat ik deze meditatie nooit gedaan heb in de vorm hierboven beschreven, maar wel 
diverse zaken er over gelezen heb, meen ik dat het frappant is dat het ‘niets’ zo belangrijk kan 
zijn in een wereld die alleen maar om ‘iets’ draait! Laten we eerlijk zijn. Alles in deze maatschappij 
moet verklaard worden en moet een reden of een uitleg hebben, veelal beschreven in zware 
rapporten / publicaties met even zo zware formules die dan ook nog eens beaamd worden door 
collega’s en ander hooggeplaatste mensen in deze maatschappij. En dan zie je een simpele 
meditatie die zegt dat het belangrijkste punt het nietsheid (‘niets zijn’) is! We praten hier over een 
meditatie die al ouder is dan alles wat wetenschap is op deze aarde. 

Dat ‘niets’ is dus duidelijk ‘iets’!

Maar we gaan even naar de nullen kijken bij onze wetenschappers. Nu maken de wetenschappers 
er een potje van want ze houden rond het getal nul duidelijk een slag om de arm wat de betekenis 
inhoudt. Dan is de nul een tiental, honderdtal, duizendtal en ga zo maar door wat het vertegenwoordigt! 
Dan is de nul iets dan weer niets! Goed, met al onze getallen (let wel afkomstig uit tijd) blijkt dat men 
er alsmaar een betekenis aan geeft zoals het men uitkomt. Zo zijn we wel eens een lichtjaar verder 
en dan weer enkele nullen klein onder een microscoop. 

We kijken niet op een nulletje en dat komt omdat we zeker geen vast en duidelijk beeld hebben wat 
de 0 (nul) is! Kan ook niet als het de ene keer een lichtjaar (9.460.730.472.580.800 meter) 
vertegenwoordigt en de andere keer ‘niets’ is. Dan gaan we even kijken naar als men stelt dat ons 
heelal een doorsnede heeft van 46.000.000.000 lichtjaar. Dan zet je dat wel aan het denken, dat we 
wel even wat smijten met nullen en getallen! 
In het begin van het boek hadden we het over de vastheid van de massa (getal met 53 nullen). 
Deze is duidelijk minder dan de vastheid van het niets wat het heelal is, zoals we tenminste 
aannemen (getal met 93 nullen). Hier zien we duidelijk dat het niets, meer omvat dan het iets. 
Zo kunnen we concluderen dat wij mensen maar erg weinig zien van wat zich in het niets bevindt. 
We gooien met vele nullen en vele getallen en die zijn niet meer uitspreekbaar. En zo proberen we 
de tekortkomingen van de mensen en hun wetenschappers te verbergen. Het complex maken van 
eenvoudige zaken is waar de huidige wetenschap zich mee bezig houdt. 

Nu ben ik zelf al heel lang bezig met het niets en wat dan opvalt zijn enkele simpele dingen.
- Het ‘niets’ is de wereld waar juist veel in te vinden is.
- Het ‘niets’ is een wereld met onbeperkte mogelijkheden.
- Het ‘niets’ kent geen ziektes, pijnen.
- Het ‘niets’ kent geen verschillen.
- Het ‘niets’ kent geen tijd.
- Het ‘niets’ is onbeperkt, kent geen grenzen en kent geen afstanden.

Dit zijn enkele opmerkelijke zaken als men met het niets bezig is. Je weet wel dat ‘niets’ dat een 
massa heeft van 93 nullen (000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000) 
Lijkt dit getal je nog geloofwaardig? 

Door in het niets te zijn zoals men het via meditatie kan doen zoals in het Theravadaboeddhisme, 
merkt men dat er geen grenzen zijn, geen beperkingen en dat die 0 (nul / niets) belangrijk is in 
het geheel. Die nul die nog meer krachten heeft dan welk symbool dan ook. 

De nul is als een getal een geweldig voorbeeld dat er oneindigheid bestaat. Door zijn vorm is hij 
uniek en laat de huidige mens zien dat er meer is. 0 is de cirkel van het leven. 


Hoofdstuk 8


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.