Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


 
2-3 Godsbegrip in verschillende culturen 

Doorheen de tijd en verspreid over de hele wereld zijn min of meer van elkaar verschillende 
godsbegrippen opgedoken. Tegelijk dragen die een overeenkomstige kern in zich, het geloof 
in bovennatuurlijke wezens, anders dan mens en dier. 


2-4 Hindoeïstisch godsbegrip 

Doordat het hindoeïsme geen controlerend instituut kent, zoals bijvoorbeeld het Vaticaan, 
zijn de leringen er daardoor meer divers dan in geïnstitutionaliseerde religies. Bovendien hebben 
het boeddhisme, het sikhisme, het jaïnisme en andere stromingen het hindoeïsme over de eeuwen 
heen in bepaalde aspecten beïnvloed en de diversiteit versterkt. 

De meeste hindoes geloven in de absolute eenheid van een transcendente en immanente God, 
het oneindige kosmische bewustzijn (Parama Purusha), die de schepper is van het universum en 
waar alle wezens ten innigste mee verbonden zijn. 

De meeste hindoes vereren maar één God, zoals de Brahma, Shiva of Vishnoe. Zij geloven dat 
andere goden incarnaties zijn van die ene God, aspecten of opvolgende fasen ervan. 
Sommige filosofische tradities in het hindoeïsme (zie de zes hoofdscholen van de hindoefilosofie) 
gebruiken het woord God op een meer onpersoonlijke manier en stellen het gelijk met filosofische 
concepten als ‘het al’, ‘de waarheid’ of ‘het proces van oorzaak en gevolg’. 


2-5 Boeddhistisch godsbegrip 

In principe erkent het boeddhisme geen concept dat overeenkomt met het bestaan van een god als 
schepper van het universum. Het erkent echter wel het bestaan van goden en hemels. Alhoewel een 
van deze goden (de Maha Brahma) denkt dat hij de wereld geschapen heeft, stelde de Boeddha 
dat de Maha Brahma op dit terrein een foute visie heeft, en dat het heelal niet door een god of wezen 
geschapen is. Het fysieke heelal ondergaat volgens Gautama Boeddha zeer langdurige cycli van 
ontstaan, groei, neergang, en ondergang. Na de ondergang van het heelal ontstaat het heelal weer 
opnieuw. Boeddha zei dat er geen oorspronkelijk begin waarneembaar is in deze cyclus van het 
achtereenvolgens ontstaan en wederom ondergaan van het heelal. 

Er bestaan in de boeddhistische kosmos 26 verschillende hemels, waar 29 verschillende soorten 
goden (devas) verblijven. Wedergeboorte in een hemel wordt beschouwd als een gunstige 
wedergeboorte en het resultaat van het gemaakt hebben van goed karma. Wezens die in een hemel 
wedergeboren worden, heten goden of devas. Deze devas (of goden) leiden een gelukkig en 
comfortabel leven, maar worden niet als de ultieme toevlucht gezien, daar devas ook sterven en 
wederom geboren worden in veelal een andere conditie (mens, dier, geest, et cetera).40 
Het beschouwen of gedenken van de goede kwaliteiten van goden of devas (Pali: devanussati) is 
een van de aanbevolen vormen van meditatie in het boeddhisme. 


2-6 Oud-Egyptisch godsbegrip 

1rightarrow blue.svg Zie Netjer voor het hoofdartikel over dit onderwerp. 
In het Oude Egypte beschouwde men natuurlijke en bovennatuurlijke drijfkrachten, wetmatigheden 
en principes die in de hele kosmos functioneren als ‘netjer’ (mv. netjeru). De term werd later, 
bij gebrek aan een betere, door de Grieken vertaald als, theos. Daarom werd de term in de 
westerse cultuur gelijkgesteld met ‘god’ of ‘goden’. Maar in feite was het veel ruimer en er was ook 
een zekere ontwikkeling van het begrip netjer gedurende de vier millennia van de Oud-Egyptische 
cultuur. Bij de meest oorspronkelijke opvatting golden concepten zoals te vinden zijn in de 
zogenaamde Ogdoade van Hermopolis. ‘Vergoddelijking’ van dergelijke begrippen gebeurde 
geleidelijk aan. De Egyptische ‘goden’ waren niet transcendent maar immanent. 
Aangezien de wereld van de netjeru een reflectie was van onze wereld, waren ook niet alle netjeru 
gelijkwaardig. Zij waren in een hiërarchie van macht en invloed geplaatst. 

De wereld zoals wij die waarnemen en kennen was slechts een bijproduct van de activiteit van de 
netjeru. Als dingen misgingen was dat omdat een netjer verstoord of vertoornd was. Men moest 
daarom dagelijks de grote en kleinere rituelen volhouden om aan hen dankbaarheid te betonen en 
om hun gunstige invloed te bekomen. Het grootste ritueel werd door de farao voltrokken en had als 
oogmerk het in stand houden van de kosmische orde.
 
Farao Achnaton nam die naam aan nadat hij tabula rasa maakte met het veelgodendom en slechts 
één god, de almachtige schepper Aton, erkende. Na zijn (mogelijk niet natuurlijke) dood werd zijn 
‘ketterse’ gedachtenis meteen uit de herinnering gewist terwijl het aloude polytheïsme in ere werd 
hersteld. 


2-7 Oud-Grieks godsbegrip 

De Grieken geloofden dat er veel verschillende goden en andere mythische wezens bestonden. 
Zij waren polytheïstisch en vereerden een pantheon aan goden en godinnen. Dit polytheïsme heeft 
onder andere als oorzaak dat veel plaatselijke culten werden verenigd tot één panhelleense 
godsdienst, zoals dat ook het geval was met de Egyptische mythologie waar zij deels op steunden. 
Er was eveneens een sterke invoer van de Thracische en Anatolische mythologieën, waaruit een 
aantal godheden letterlijk zijn overgenomen. De godenverhalen werden mondeling overgeleverd, 
wat waarschijnlijk de reden is dat er hier en daar plaatselijke varianten en tegenstrijdige feiten 
opduiken. 

Wanneer belangrijke beslissingen moesten worden genomen vroeg men vaak om raad. Men trok 
naar de tempel in Delphi om een orakel, een raadgevende uitspraak van de goden, te vragen. In de 
Griekse wereld werden offers gebracht om de goden gunstig te stemmen of ze te bedanken. 
Dat gebeurde veelal op een altaar. Zo’n altaar stond in een temenos, een heilig domein, waarin 
soms ook een tempel stond. Een offer was vaak een landbouwproduct; een bloedgave was meestal 
een (gezond) dier. In mythen wordt wel verteld over mensenoffers, zoals het verhaal waarin 
Agamemnon zijn dochter Iphiginea offert om van Artemis een gunstige wind te krijgen om naar 
Troje te kunnen varen. 

De Griekse goden beschikten over buitengewone krachten, maar konden menselijke gestalten 
aannemen en vertoonden menselijk gedrag en gebreken. Er werden vaak machtsspelletjes gespeeld, 
en emoties als wellust, woede, vrolijkheid en jaloezie waren hen niet vreemd, reden waarom de 
Griekse mythen en verhalen de mensen zowel vroeger als nu blijven aanspreken.


 NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.