Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


 
Hoofdstuk 2 

Wat de geleerden zeggen over Goden en het geloof. 

2-1 God - Goden 

Een god of godheid (geslachtsneutraal; cfr. vrouwelijk godin) is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit
 die door gelovigen als machtig, bovenmenselijk wezen wordt aanbeden en verantwoordelijk wordt 
geacht voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel.
Goden kunnen geacht worden te leven op aarde, met name in de natuur, alsook in de hemel of nog in het 
onderaardse of de onderwereld. Het geloof in goden is algemeen verbreid, maar godsdiensten 
(waarmee vaak één of meer culturen verbonden zijn) verschillen in het aantal goden 
dat wordt aangenomen, de betekenis die zij eraan geven, en hun houding ten opzichte van eigen en 
andere god(en). De monotheďstische religies, zoals jodendom, christendom en islam, erkennen in principe 
slechts één god. In polytheďstische religies, zoals de Noordse of Germaanse mythologie en het hindoeďsme, 
zijn er vele (klassen van) goden (in India ook wel deva’s genoemd, en in West- en Noordwest-Europa Asen, 
Alven en Wanen). Vaak worden zulke goden verbonden door een mythologische genealogie. 
Het hindoeďsme is echter een voorbeeld waar goden als incarnaties van elkaar gelden, zodat in feite een 
veelgodenverering gecombineerd kan worden met één universeel goddelijk principe dat zich in allen 
manifesteert. De empirische wetenschap houdt doorgaans zich niet bezig met de vraag naar het bestaan 
van goden, omdat metafysica buiten haar domein valt en het daarom niet-overlappende magisteria (NOMA) 
zouden zijn;[1] in de filosofie en de theologie wordt hierover wel gedebatteerd. 
Een god van de gaten is een godsconcept dat slechts wordt toegepast ter verklaring van (nog) niet 
verklaarde verschijnselen. In dit verband wordt wel gesproken van een (niet-menselijke) intelligente 
ontwerper. 


2-2 Etymologie 

In etymologisch opzicht zijn het woord god en zijn cognaten in andere talen (in geschreven vorm identiek 
aan het Engels, Gott in het Duits enz. in andere Germaanse talen) naar alle waarschijnlijkheid terug te 
voeren op een Indo-Europese wortel *ghu-tó (= het aangeroepene). Ook wordt het wel in verband gebracht 
met een werkwoord dat gieten of offeren betekende. 

Er is een parallel met het Oud-Perzische woord ‘Khoda’ (‘God’); van belang is ook de achtergrond in het 
Sanskriet: het woord ‘hu’ betekent (onder meer) ‘aanroepen’. 
Geloofsopvattingen over het wezen van God en goden 
Theologie houdt zich o.a. bezig met de studie van het wezen van de godheid.
Enerzijds trachten theologen die wezenskenmerken expliciet te maken, soms zelfs te systematiseren. 
Anderzijds probeert men soms een persoonlijke godservaring te vangen in een theologisch of 
filosofisch systeem. Over het algemeen echter hebben veel theologische systemen gemeen dat ze 
beginnen met de notie van ‘God’ of ‘god(en)’. 

Opsomming van theologische posities 
De verschillende theologische opvattingen zijn te groeperen en te classificeren naargelang hun positie 
betreffende drie fundamentele zaken: 
“bestaat God of bestaan goden? En zo ja, wat is hun belang of plaats in de religie?” 
“is God louter enkelvoudig of bestaan er meerdere goden?” 
“is God transcendent of immanent dan wel beide?” 

De antwoorden op deze drie vragen reflecteren en impliceren de verschillende posities aangaande de 
relatie tussen God/god(en) en de wereld enerzijds en tussen God/god(en) en de mensheid anderzijds.¨ 
Agnosticisme is de visie dat we nooit met zekerheid kunnen weten of er al of niet een God of goden 
bestaan. 

Animisme is het geloof dat er geesten bestaan, die dieren, planten, landobjecten en dergelijke 
bezielen. Dit geloof komt over de hele wereld voor, soms in combinatie met het praktiseren van een 
van de grote religies, waardoor een gesyncretiseerde vorm van oude animistische tradities en de 
nieuwere godsdienst ontstaat. 
Atheďsme is de opvatting dat er geen God of goden bestaan. Deze opvatting wordt op verschillende 
wijzen geformuleerd. 

Deďsme is het geloof dat God volkomen transcendent is: God bestaat, maar behalve voor wat nodig 
was om de schepping tot stand te brengen grijpt Hij niet in de wereld in Dualisme (waaronder 
manicheďsme), is het geloof dat er zowel een volmaakt goede God is als een tegengestelde
godheid van het kwaad met evenveel macht, of dat er een dergelijke tweedeling bestaat in de wereld 
als geheel of binnen de menselijke ziel. 

Henotheďsme is een variant op het polytheďsme. Het zegt dat er vele goden zijn, maar dat een daarvan 
de allerhoogste is, dat de andere slechts ondergeschikt zijn en niet hetzelfde niveau van ‘god-zijn’ 
hebben. Sommige vormen van het klassieke Griekse en Romeinse polytheďsme vallen onder deze 
categorie, zie Griekse mythologie en Romeinse mythologie. De ?Noordse mythologie, met haar 
oppergod Odin, waaraan alle andere goden ondergeschikt zijn, valt eveneens onder het henotheďsme. 
Bij de Azteken was er een henotheďstische stroming met Tloque Nahuaque. 

Ietsisme is de moderne overtuiging dat er ‘íets’ is, maar dat hoeft geen god te zijn. 
Logisch positivisme is de opvatting dat het woord ‘god’ op zichzelf betekenisloos is. 
Monolatrisme is een bepaalde vorm van henotheďsme. De aanhangers ervan geloven in het bestaan 
van vele goden, maar ook dat deze goden hun macht alleen kunnen uitoefenen bij of voor degenen 
die hen aanbidden. Een monolatrist zou dus kunnen geloven in zowel de Egyptische goden als in de 
God die in de joodse Thora, de christelijke Bijbel of de islamitische Koran beschreven wordt, maar 
zal zichzelf slechts tot een van deze religies rekenen. De god of goden die zij aanbidden hebben 
invloed op hun leven; de andere god of goden niet. 

Monotheďsme is het geloof in één godheid. Namen voor deze godheid in diverse religies en talen zijn 
JHWH, God, Gott, Deo, Allah, Jumala, Bog en Brahma. Men hoeft geen christen te zijn om deze 
godheid God te noemen. Het monotheďsme moet niet verward worden met het zogenaamde “klassiek 
monotheďsme” waarbij extra eisen gesteld worden, zoals de eis dat deze ene godheid maar op één 
manier aanbeden of gerealiseerd kan worden. 

Non-theďstische religies stellen het bestaan van een god of goden niet centraal in de religieuze 
beleving. Het taoďsme, het boeddhisme en Advaita Vedanta (een filosofische richting binnen het 
hindoeďsme) zijn voorbeelden van non-theďstische religies. 

Non-theďstische religies dienen niet verward te worden met het atheďsme. Non-theďstische religies zijn 
niet tegen goden en kunnen het bestaan van goden bevestigen. Goden nemen echter wel een minder 
dominante plaats in, in de leer; ze zijn ondergeschikt aan concepten als bijvoorbeeld de tao, verlichting 
of non-dualisme. 

Pantheďsme is het geloof dat God volkomen immanent is; kort gezegd: dat de kosmos, het universum 
zelf, God is. 
Panentheďsme is het geloof dat God het universum bevat (immanentie), maar niet identiek is aan dat 
universum en het ook overstijgt (transcendentie). De kabbala, de joodse mystiek, geeft een 
panentheďstische kijk op het wezen van God; deze visie wordt in het chassidische jodendom vrij 
algemeen geaccepteerd. Ook christelijke en islamitische mystieke stromingen zijn vaak onder deze 
noemer te scharen. Verder is het de visie van de procestheologie en van de christelijke beweging 
die in de VS bekend is als de ‘Creation Spirituality’. Ook de hindoegodsdiensten hebben grotendeels 
een panentheďstische visie op het wezen van God. 
Polytheďsme is het geloof in het bestaan van vele goden. Men noemt het daarom ook wel 
‘veelgodendom’. Polytheďsme wordt vooral aangetroffen bij natuurgodsdiensten. 
Theďsme is het geloof dat God zowel transcendent als immanent is; God is dus tegelijkertijd oneindig 
en ver boven de mensen verheven, maar tegelijkertijd in zekere zin aanwezig in de wereld en in het 
wereldgebeuren. Sommige mensen gebruiken het woord ‘monotheďsme’ om te refereren aan het 
geloof in een enkele God/god en gebruiken ‘theďsme’ om elk geloof in God/god(en) aan te duiden, 
dus zowel monotheďsme als polytheďsme. Veel theďsten en monotheďsten geloven behalve in God als 
Opperwezen ook in het bestaan van andere, minder machtige onsterfelijke wezens, maar geven hen 
andere namen, zoals engelen, demonen of halfgoden. 
Mannelijke, vrouwelijke en hermafrodiete goden 
Door de geschiedenis heen is er een schommelend aantal mannelijke dan wel vrouwelijke goden, 
sommige zijn zelfs tweeslachtig of onzijdig. Men gaat ervan uit dat het maatschappijbeeld en de 
ordening van de samenleving sterk verband houden met de religieuze visie en omgekeerd. Zo zijn 
er talloze archeologische en historische aanwijzingen dat er in de prehistorie (Neolithicum) tot zo’n 
7.000 jaar geleden een samenleving bestond, waarvan het centrum in Anatolië lag, met als 
opperwezen een moedergodin. Ook bij opgravingen naar de Indusbeschaving heeft men talloze 
aanwijzingen gevonden van een moedergodincultus. Pas toen nomadenstammen, mogelijk om 
klimatologische redenen, deze culturen overrompelden, werden ook mannelijke goden binnen deze 
gemeenschappen voorwerp van aanbidding. Vaak werd de moedergodin dan door de mannelijke 
god(en) verdrongen. Maar er is een lange overgangsfase waarin de cultussen van godinnen, zij het 
vaak in ondergedoken vorm, parallel blijven voortbestaan, soms tot op de dag van vandaag. 
De Romeinen waren ook op dat punt uiterst tolerant, zolang de openbare orde maar niet werd 
geschaad. 

Uit de mythologische verhalen en afbeeldingen van de oudste religies kan men nagaan dat machtige 
goden en zelfs het opperwezen als tweeslachtig of hermafrodiet werden beschouwd. Zo zijn er 
beelden van Indische goden met een uiterlijk dat zowel mannelijk als vrouwelijk kan worden gezien. 
Er is zelfs een shivabeeld waar de god letterlijk een vrouwelijke en een mannelijke helft vertoont, maar 
in het hindoeďsme zijn alle goden uiteindelijk incarnatie van één universele godheid. Sinds de 
Klassieke Oudheid is het dominante model in het echte veelgodendom dat goden ‘trias’-groepen 
vormen: een ouderpaar met kroost. 

Ook de oude religie die in het noordwesten van Europa voor de kerstening gold, spreekt van 
hermafrodiete entiteiten die aan de schepping voorafgingen en heeft goden die hetzij zowel mannelijk 
als vrouwelijk zijn, hetzij in paarvorm voorkomen. Zo is er bijvoorbeeld de oude cultus van de 
vruchtbaarheidsgod Freyr, wiens vrouwelijke kant Freya heet. 
Dierlijke, menselijke, abstracte en gelijkgestelde godsbeelden 
Wanneer godheden worden voorgesteld als en/of gelijkgesteld met bepaaldediersoorten, waarmee 
ze geacht worden eigenschappen te delen, sprekt men van zoömorfisme. 
Wanneer goden voorgesteld worden als (super)mensen spreekt men van antropomorfisme. 
Beide zijn courant in het polytheďsme, en kunnen gecombineerd worden, zoals Oud-Egyptische goden 
vaak een mensenlichaam met dierenhoofd hadden. 

Binnen het pantheon van één religie kunnen godheden meerdere gedaanten hebben, niet enkel door 
zich te ‘vermommen’ als mens of dier, maar zelfs doordat de ene als incarnatie van de andere geldt. 
In het hindoëďsme zijn zelfs alle godheden uiteindelijk incarnaties van de originele godheid. 
Verder kwam het vaak voor dat al dan niet verwante culturen met een vergelijkbaar polytheďsme 
eigen godheden gelijkschakelden met min of meer overeenkomstige uit ander pantheons. 
Dat gebeurde op grote schaal in de culturen van het hellenisme, vooral tussen Grieken en Romeinen, 
die voor de meeste goden equivalenties kenden.  NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.