Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"
Hoofdstuk 4
 
4-1 Platte Aarde 

Het idee van een platte Aarde houdt in dat men zich voorstelt dat het bewoonde deel van de Aarde
 plat is in plaats van bol. Het alternatieve concept is dat van een bolvormige Aarde. Dit artikel 
behandelt de opvattingen die ten aanzien van de vorm van de Aarde in de geschiedenis van Europa 
een rol hebben gespeeld. Er zal aandacht besteed worden aan de historische bewijzen die voor en 
tegen de moderne opvatting pleiten dat het in de middeleeuwen gangbaar was te veronderstellen dat 
de Aarde plat is. Ook zal aandacht besteed worden aan moderne aanhangers van het concept van 
een platte Aarde.

In de archaïsche tijd veronderstelde men dat de Aarde plat was. De Ionische (Griekse) natuurfilosofen 
uit de zesde eeuw voor Christus onder wie Anaximandros kwamen tot de conclusie dat de Aarde een 
korte cilinder was met een platte, ronde top. Men neemt aan dat de eerste persoon die 
beargumenteerde dat de Aarde een bolle vorm heeft Pythagoras (6de eeuw v.Chr.) was, maar dit 
wordt weersproken door het feit dat de meeste presocratische Pythagoreeërs de wereld nog als plat 
beschouwden. Eratosthenes stelde in de derde eeuw voor Christus vast dat de Aarde een bol is en 
kwam tot een benaderde berekening van de omtrek van de Aarde, die niet onverdienstelijk was. 
Ten tijde van Plinius de Oudere, die leefde in de eerste eeuw na Christus, werd het concept van een 
bolvormige Aarde onder westerse geleerden algemeen aanvaard. Ptolemaeus tekende zijn kaarten 
volgens het idee van een bolle Aarde en ontwikkelde een systeem van breedtegraden, lengtegraden 
en klimaatzones. Zijn geschriften bleven gedurende de middeleeuwen de basis van de Europese 
astronomie, hoewel gedurende de late oudheid en vroege middeleeuwen (van ongeveer de 3e tot de 
7e eeuw) argumenten voor een platte Aarde nog gangbaar waren. 


4-2 Oudheid 

Geloof in een platte Aarde wordt in de oudste geschriften van de mensheid gevonden. In het vroege 
Mesopotamische denken werd de wereld voorgesteld als een platte schijf die in de oceaan dreef, 
en dit loopt vooruit op de vroege Griekse kaarten zoals die van Anaximandros en Hecataeus. 
De meeste theologen en Bijbelonderzoekers stellen dat de schrijvers van de Bijbel een Babylonisch 
wereldbeeld hadden waarin de Aarde plat is en op een soort van pilaren staat. Volgens een 
Woordenboek van de Bijbel geschreven door W. Browning “Hebreeuwse kosmologie schilderde een 
platte Aarde, waar overheen een firmament als een gewelf hing, boven de Aarde gesteund door 
bergen, en omgeven door water. Gaten of sluizen (ramen, Genesis 7:11) lieten het water als regen 
vallen. Het firmament 

was de hemel waarin God de Zon had geplaatst (Psalm 19:2) en de sterren (Genesis 1:14)”. 
Tegen de klassieke tijden kwam een nieuwer idee, dat de wereld bolvormig was op. Dit werd omhelsd 
door Pythagoras, blijkbaar op esthetische gronden, net zoals hij alle andere hemellichamen bolvormig 
zag. Aristoteles droeg bewijs uit eigen waarneming bij voor een bolvormige Aarde, en merkte op dat 
reizigers die naar het zuiden reizen zuidelijke sterrenbeelden hoger boven de horizon zien. 
Veronderstelt men dat de sterren zeer ver weg staan, dan kan dat alleen maar als de horizon in 
zuidelijkere gebieden een hoek maakt met de horizon in noordelijkere gebieden, dus als het oppervlak 
van de Aarde gebogen is. Dus kan de oppervlakte van de Aarde niet plat zijn. Nog eenvoudiger te 
constateren is dat de schaduwrand van de Aarde op de Maan tijdens de gedeeltelijke fase van een 
Maansverduistering altijd rond is, onafhankelijk van hoe hoog de Maan boven de horizon staat. 
Alleen een bol werpt naar elke richting een ronde schaduw, terwijl een ronde schijf een elliptische 
schaduw in de meeste richtingen maakt. 

De omtrek van de Aarde werd voor het eerst rond 240 v.Chr. vastgesteld door Eratosthenes. 
Eratosthenes wist dat in Syene (nu Aswan), in Egypte, de Zon recht boven stond bij de 
zomerzonnewende, terwijl hij schatte dat een schaduw door de Zon bij Alexandrië een schaduw van 
1/50e van een cirkel wierp. Hij schatte de afstand van Syene naar Alexandria als 5000 stadia, en 
schatte de omtrek van de Aarde op 250 000 stadia en een graad was 700 stadia (eigenlijk een 
omtrek van 252 000 stadia bedoelend). Eratosthenes gebruikte grove schattingen en ronde getallen, 
maar afhankelijk van de lengte van de stadion, ligt zijn resultaat in een marge van 2% tot 20% van de 
werkelijke omtrek, 40 008 kilometer. Merk op dat Eratosthenes de omtrek van de Aarde alleen maar 
kon meten door aan te nemen dat de afstand tot de Zon zo groot is dat de zonnestralen parallel lopen. 
Een soortgelijke meting, beschreven in een Chinees wiskundig werk, de Zhoubi suanjing 
(1e eeuw v. Chr), werd gebruikt om de afstand tot de Zon te meten door aan te nemen dat de Aarde 
plat was.
 
In deze periode veronderstelde men reeds dat de Aarde verdeeld was in klimaatzones, met een 
koud klimaat aan de polen, een dodelijk verzengend klimaat bij de evenaar, en een mild en 
bewoonbaar gematigd klimaat ertussen. Men dacht dat de verschillende temperaturen van 
deze zones gerelateerd waren aan de afstand tot de Zon. Men meende ten onrechte dat niemand 
de verzengende klimaatgordel kon oversteken en de onbekende landen aan de andere kant van 
de bol kon bereiken. Toen werden zowel deze imaginaire landen als hun inwoners antipoden genoemd. 
Lucretius (1e eeuw v.Chr.) was tegen het concept van een bolvormige Aarde, omdat hij het idee 
van antipoden absurd vond. Het probleem is namelijk dat de zwaartekracht steeds in dezelfde richting 
lijkt te werken, dus wie zich op een andere plek op Aarde bevindt, zal eraf vallen of glijden. Maar tegen 
de 1e eeuw n. Chr. kon Plinius de Oudere stellen dat iedereen het eens is over de bolvorm van de 
Aarde (Naturalis Historia, 2.64), hoewel er geschillen bleven over de natuur van de antipoden, en hoe 
het mogelijk is dat de oceaan niet van de Aarde stroomt. Opmerkelijk overweegt Plinius als 
“tussenliggende” theorie ook de mogelijkheid van een onvolmaakte bol, “gevormd als een denneappel”.
 (Naturalis Historia, 2.65) 

In de 2e eeuw bracht de Alexandrijnse astronoom Ptolemaeus veel argumenten aan voor de bolvorm 
van de Aarde. Hieronder was de waarneming dat als men naar bergen toe zeilt, ze uit de zee op lijken te 
rijzen, en dat dit aangaf dat ze bedekt waren door het gekromde oppervlakte van de zee. 
In de late oudheid bediscussieerden veelgelezen encyclopedisten als Macrobius (4e eeuw) en 
Martianus Capella (5e eeuw) de omtrek van de Aarde, haar centrale positie in het heelal, het verschil 
in seizoenen in noordelijke en zuidelijke halfronden, en veel andere geografische details. In zijn 
commentaar op Cicero’s De droom van Scipio, beschreef Macrobius de Aarde als een bol van 
onbelangrijke afmeting in vergelijking met de rest van het heelal.82 


4-3 Vroeg jodendom / Talmoed 

In de (Babylonische) Talmoed, het voornaamste religieuze geschrift binnen het Jodendom op de 
Tenach na, wordt gediscussieerd over de vorm van de aarde (o.a. Pesachiem 94b, Avoda Zara 42c). 
Volgens Jehoeda Hanassi, de samensteller van de Misjna en belangrijkste Joodse geleerde van zijn
tijd, die leefde omstreeks de tweede eeuw, was de aarde rond (hij baseerde zich hierbij op de 
Griekse filosofie). Het lijkt er op dat de meeste rabbijnen in de Talmoed een voorkeur hebben voor 
een ronde aarde. 

Volgens de Joodse arts, filosoof en theoloog Maimonides (1135-1204), is de aarde rond.


NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.