Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


 
3-14 Hogere delen van de atmosfeer
 
Boven de troposfeer wordt de atmosfeer meestal ingedeeld in de stratosfeer, de mesosfeer en de
thermosfeer. Elk van deze lagen heeft een ander temperatuurverloop. Buiten de thermosfeer begint 
de exosfeer, die overgaat in de magnetosfeer, waar de zonnewind door het aardmagnetisch veld 
wordt opgevangen. De ozonlaag, die het aardoppervlak beschermt tegen ultraviolette straling, 
bevindt zich in de stratosfeer. Als definitie voor de grens tussen de atmosfeer en de ruimte wordt 
wel de denkbeeldige KŠrmŠnlijn genomen 100 km boven het aardoppervlak. Die ligt in het onderste 
deel van de thermosfeer. 

Dankzij warmte-energie kunnen sommige moleculen in de buitenste delen van de atmosfeer een 
snelheid krijgen die groot genoeg is om aan de zwaartekracht van de Aarde te ontsnappen. 
Gevolg is dat deeltjes uit de atmosfeer langzaam de ruimte in verdwijnen. Lichte moleculen zoals 
waterstof of helium bereiken makkelijker de ontsnappingssnelheid. 


3-15 Leven, bevolking en inrichting 

Koraalrif bij Fiji. 
De Aarde voldoet aan alle vereisten waaraan een planeet moet voldoen om haar bewoonbaar te 
maken voor complex meercellig leven. Deze vereisten zijn volgens het huidige begrip het aanwezig 
zijn van grote hoeveelheden vloeibaar water, het (stabiel) aanwezig zijn van complexe organische 
moleculen en genoeg energie om metabolisme in organismen mogelijk te maken. Een groot aantal 
factoren zorgt ervoor dat de omstandigheden op Aarde gunstig zijn voor het ontstaan en in stand 
houden van een complexe biosfeer. Voorbeelden zijn de excentriciteit van de aardbaan, de scheve 
stand van de aardas, de rotatiesnelheid, de juiste afstand tot de Zon, de grote natuurlijke satelliet, 
de bijzondere samenstelling van de atmosfeer, het magnetisch veld en de vulkanische activiteit op 
Aarde.


3-16 Biosfeer 

Al het leven samen op een planeet wordt wel een biosfeer genoemd. De Aarde is de enige planeet 
waarvan bekend is dat ze een biosfeer heeft. Sommige geleerden menen dat planeten met een 
complexe biosfeer, met intelligent leven, vanwege de vergelijking van Drake wijdverbreid zijn door 
het heelal, terwijl anderen aannemen dat planeten met een complexe biosfeer juist zeldzaam zijn. 
De aardse biosfeer ontstond rond 3,5 miljard jaar geleden en heeft zich sindsdien steeds verder 
ontwikkeld. Ze kan worden onderverdeeld in biomen, gebieden op Aarde die hetzelfde ecosysteem 
(een samenleving van soorten planten, dieren en andere organismen) hebben. 

Terrestrische biomen (biomen op het land) volgen vaak de klimaatzones op Aarde, die door de 
breedtegraad en de hoogte bepaald worden. Voorbeelden van terrestrische biomen zijn toendra, 
taiga, loofbos, naaldbos, gemengd bos, mediterraan bos, savanne, woestijn of mangroves. In de 
polaire biomen, de toendraís en de woestijnen komt relatief weinig leven voor, terwijl de grootste 
biodiversiteit per oppervlak gevonden wordt rond de evenaar. Terrestrische biomen zijn voor 
voedingsstoffen afhankelijk van de bodem en van watertoevoer. Mariene of aquatische biomen 
zijn bijvoorbeeld koraalriffen, kelpwouden, het continentaal plat, de benthische en pelagische zones 
van de oceaan, black smokers op de oceaanbodem en waddenzeeŽn. Mariene biomen zijn 
afhankelijk van de aanvoer van opgeloste voedingsstoffen vanaf het land. 

Biomen kunnen op een aantal manieren worden ingedeeld. Als alle onderverdelingen meegeteld 
worden kunnen er tientallen verschillende biomen onderscheiden worden met elk hun eigen 
ecosysteem. 


3-17 Menselijke bevolking 

Montagefoto van het nachtelijk aardoppervlak. Gebieden met een hoog energieverbruik zijn licht. 
Dit zijn echter niet de meest bevolkte gebieden, aangezien alleen in India en China samen al bijna 
3 miljard mensen wonen en deze plekken relatief donker zijn. 

In 2008 leven er verspreid over vrijwel de hele Aarde ongeveer 6,6 miljard mensen. Verwacht 
wordt dat dit aantal in 2050 tot 9,2 miljard zal zijn gestegen. Het grootste gedeelte van de groei 
zal plaatsvinden in ontwikkelingslanden. De menselijke bevolkingsdichtheid verschilt sterk, maar 
meer dan de helft van de wereldbevolking woont in AziŽ. De meest noordelijke permanent 
bewoonde nederzetting is de plaats Alert op het Canadese eiland Ellesmere, de meest 
zuidelijke is het zuidpoolstation Amundsen-Scott vlak bij de zuidpool op Antarctica. Verwacht wordt 
dat rond 2020 60% van de wereldbevolking in steden woont in plaats van op het platteland. 
Op enkele uitzonderingen na, waaronder het vasteland van Antarctica, is het gehele landoppervlak 
tegenwoordig verdeeld in staten. In 2008 waren er 193 internationaal erkende onafhankelijke staten. 
Er zijn daarnaast 59 afhankelijke gebieden en een aantal autonome gebieden en betwiste gebieden. 
Er is in de wereldgeschiedenis nog nooit een wereldregering geweest, hoewel een aantal naties naar 
werelddominantie hebben gestreefd. De Verenigde Naties zijn een internationale organisatie die tot 
doel heeft de samenwerking op het gebied van internationaal recht, veiligheid, mensenrechten, 
economische ontwikkeling en cultuur te bevorderen en gewapende conflicten te voorkomen. In 2008 
hadden zich 192 staten bij de organisatie aangesloten. 

In totaal zijn ongeveer 500 mensen buiten de aardatmosfeer geweest, waarvan er twaalf op de 
Maan gelopen hebben. Normaal gesproken zijn de enige mensen in de ruimte de bemanningsleden 
van het International Space Station. 

Geschat wordt dat sinds het ontstaan van de mens er zoín 107,5 miljard mensen op de Aarde zijn 
geboren.


3-18 Natuurlijke hulpbronnen 

De Aarde bevat grondstoffen die de mens ontgint voor consumptie. Sommige grondstoffen zijn 
niet-vernieuwbaar, waaronder bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Uit de aardkorst zijn grote 
voorraden fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie, gas en methaanhydraten gewonnen. 
Deze hulpbronnen worden gebruikt voor de opwekking van energie en bij chemische 
productieprocessen. Ertsen vormen zich door een geologisch proces dat door magmatische 
activiteit in de aardkorst en/of door erosie wordt aangedreven. 

De biosfeer levert de mens dankzij domesticatie van dieren (veeteelt) en planten (landbouw) 
onder andere voedsel, hout, leer en wol. In 1993 was ongeveer 13% van het landoppervlak in 
gebruik als cultuurgrond en nog eens 26% als weiland voor vee. Slechts 1,5% was in gebruik 
als stedelijke bebouwing. 
NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.