Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


9-7 Geen energieleverancier meer 

Ik wil even iets gaan aanhalen wat ook duidelijk aantoont het bestaan van energie leveren aan 
het geheel. 

Zelfdoding, -moord, twee woorden die zeer zwaar zijn en we van weten dat het op dat moment 
vele aardse problemen oplost voor dat wezen in die tijd maar in werkelijkheid steeds duidelijker 
wordt dat de “ziel” zoals we dat noemen geen rust heeft en die persoon dus blijft hangen op het 
aardse oppervlak. Deze aardbol is vergeven door zielen die dwalende zijn, simpel omdat ze 
hun leven vroegtijdig beëindigd hebben. Vele huizen bezielen nog deze spoken of geesten 
zoals we ze ook benoemen. Maar we hebben ook die zielen die door de duivel bezeten zijn en 
wij zien als de vijand in het leven. 

Bij het normaal sterven, via natuurlijke weg, blijft de energiebron (ziel) nog enkele dagen 
aanwezig. Na dat kort blijven hangen vertrekt deze naar het gehele energieveld. Maar 
wordt men vermoord of maakt men een einde aan z’n leven korter dan je energie voor 
staat, blijft deze energiebron hangen omdat deze nog niet klaar is en de taak die het 
heeft in de energiewereld af moet maken. Dat maakt dat er vele goedaardige maar ook 
kwaadaardige zielen op zoek zijn naar manieren om hun leven alsnog af te sluiten en 
alsnog te verdwijnen naar de totale energiebron. Een dwalende ziel kan deze weg op 
diverse manieren vinden maar inderdaad er zijn ook bezeten zielen die dan zich 
nestelen in zwakke levende personen die toelaten dat ze misbruikt worden door buiten 
af. Men ziet het dan dat deze persoon bezeten is door de duivel en de zwarte kant van 
het leven. 

Helaas begrijpt men niet dat een vermoord iemand of een zelfmoordend iemand niet 
zal vertrekken uit deze honger en kwel van deze aardbol. Men kan niet vertrekken als 
de energiewereld wat anders met je voor heeft. Dat maakt dat we ook steeds meer 
menselijke zielen op deze aardbol hebben om toch de nodige energie te leveren. 
Daarentegen de dwalende zielen hopen zich op en het probleem wordt groter en 
groter. Dit gaat weer op het punt komen dat de binnenaarde genoeg energie heeft, 
en dat punt lijkt bereikt te zijn, om zich af te sluiten en dan werkelijk alles vernietigt wat 
niet thuishoort op moeder aarde. Vergeet niet dat geloven en het geloven in goden en 
grootheden er alles mee te maken heeft hoe men energie manipuleert. Als men gaat 
zeggen dat je een niets aan het aanbidden bent, zullen alle heilige tempels leeg zijn 
en is er een energietekort. Men heeft wezens nodig om de krachten op peil te houden! 
En dan is de vraag, waar is men mee bezig als de mens niets meer is als een energie 
melkkoe, voor wat? 

Houden wij de ondergrondse steden intact? Of zijn wij de “koninklijke” 
energieleverancier voor die wezens die dat nodig hebben in hun bestaan? Nu, dat 
laatste is blijkbaar het geval als je oude maar ook de vrij jonge geschriften gaat 
openslaan en leert begrijpen, zie je daar duidelijk het antwoord. Werd in het verleden 
energie getrokken aan de aardse atmosfeer, deze techniek heeft men overgebracht 
aan verplaatsbare wezens genaamd de mens. 

Let maar eens op en hoor en lees maar eens links en rechts, we voelen ons 
wereldwijd slaven. Het woord wat in elke cultuur, ras of mensen rond de wereld wel 
eens valt. Dan zijn de witte rassen slaven dan weer de zwarte rassen en dan hebben 
we de slaven in de lage bevolkingslagen en dan weer een bepaalde geloofsgroep. 
Slaaf zijn, zien we overal verschijnen en iedereen steekt mega veel energie in het 
vrij zijn!

Vrij zijn van de energiewereld is onmogelijk zolang je ademt en leeft. Zelfs al eindig 
je op eigenhoutje je leven, je blijft slaaf via de ziel of te wel energie! Dus het gegeven 
slaaf is werkelijk een begrip dat we allemaal gekoppeld zijn aan dezelfde 
energiebron, allemaal gekoppeld aan elkaar in die immens grote kraamkamer van 
energie en dat als de absolute energiebron! 

Ik weet dat dit alles ver gaat maar ik wil dit vastleggen omdat ik persoonlijk veel van 
deze werelden heb mogen meemaken en ook heb mogen zien. Alles draait om 
energie en dat was te zien de twee nachten dat de immens grote objecten boven 
ons huis bezig waren met de kleine bolvormige objecten. Objecten die energie 
haalden boven ons woonhuis en het leek of er een geweldig onweer boven ons hing. 
Uiteindelijk was het energie trekken uit de atmosfeer die men kennelijk nodig had. 
Waarom openlijk boven ons huis? Dat blijft voor mij nog een openvraag want ik 
neem aan met de vele technieken die zij beheersen het toch niet zo opvallend moet 
gebeuren. Het vreemde was wel de connectie met de 3 bollen (radarstations) op 
Westpunt. Alle weerlichtflitsen waren horizontaal van bol naar bol en dan de 2 
schepen maar enkele weerlichten gingen direct naar die drie westpuntradarbollen! 
Op een of andere manier was er daar een connectie. Al blijven alle instanties 
(buiten bureau telecommunicatie) volhouden dat deze drie bollen staan voor de 
scheepvaart! Van intern van bureau telecommunicatie kreeg ik de bevestiging dat 
ruim 80% van de daar aangetroffen apparatuur NIETS te maken heeft met 
scheepvaart controle! Helaas, verder is alles geheim en mag men niet praten. 
Ook als we de oude afbeeldingen alsmaar bekijken zien we duidelijk de link naar 
een “hogere macht” of te wel een god. Alle wezens die maar eens op deze 
aardbol geland zijn hebben deze titel mogen ontvangen, toebedeeld door de 
menselijke slaven. Die hogere macht komen met dezelfde symbolen, of het nu 
een oog is, een zon of enkele stralen naar boven gericht, alsmaar verschijnen 
deze afbeeldingen. Ook nu nog zien we bijvoorbeeld bij de vrijmetselarij maar 
ook bij de geloven de connectie naar boven. Wat nu ook duidelijk is, is dat het 
symbool naar boven verwijst naar het aardoppervlak vanuit de innerworld! Ook 
hier zien we dus duidelijk een misverstand in de interpretaties. 

Als je oude geschriften of te wel verslagen vanuit de innerworld ziet, zie je alsmaar 
meer oude geschriften en verslagen die gemakkelijk verklaarbaar zijn. Zelfs elk 
sprookje geeft dan haar eigen geheim prijs. Door al die kleine verwijzingen bij 
elkaar te zetten en daarnaast nu de getuigenverklaringen vanuit de oorlogen 
wetend, is er duidelijk een tweede wereld waar werkelijk alles om draait. De 
diverse groepen die daar leven hebben allemaal maar een doel, het nemen van 
zoveel mogelijk energie om hun voortbestaan te garanderen. 

Waar ik nu aan zit te denken is, waarom die wedrace naar energie? Als het 
alleen om voortbestaan is, zijn er dus plaatsen in het universum waar de energie 
niet toereikend is om zelfs voor deze wezens niet te leven. Er zijn dus plaatsen 
die een te laag energielevel hebben? Of is er iets waar onmetelijk veel energie 
bij nodig is om zo het voortbestaan van het geheel te garanderen? Zo zie je hoe 
dieper je in de materie gaat, de vragen anders worden. Met al deze tekenen, 
afbeeldingen en verklaring is wel duidelijk dat onze energie momenteel belangrijk 
is in het geheel. De ongeveer 8 miljard aardse generatoren met de vele zielen, 
levend in het niets, wordt alles aan gedaan om deze op gang te houden. De 
“goden” zijn duidelijk met iets bezig waarbij wij die rol moeten spelen. 
We komen dan weer even op de vraag van Erich von Däniken “Waren/zijn de 
goden kosmonauten” en dan zien we duidelijk dat we voor vele wezens een 
oplossing zijn voor hun energieprobleem. We kunnen duidelijk stellen dat goden 
niets meer zijn dan individuen die door hun knowhow en hun krachten deze status 
hebben afgedwongen en ons doen geloven dat zij de absolute meesters zijn die 
we moeten dienen.

Al is Hitler gevlucht naar het diepste der aarde, toch blijft een oppervlakte groep 
die de mens boven op de aarde nodig heeft om verder te gaan in zijn bestaan. 
Vele aangetrokken mensen om de gebouwen en infrastructuur te bouwen, 
komen van boven de aarde en zijn zelden teruggekomen naar hun bovenaards 
huis. Ze zijn allemaal verdwenen, veelal voorgoed. Personen die het wel haalden 
terug naar de oppervlakte van de aarde werden voorgoed de monden gesnoerd 
en opgesloten in gekkenhuizen of instellingen. Zo zijn er ook in de holle aarde 
groepen die zelfs uit de oude tijd komen en die allemaal leven onder de vleugels
 van de hogere beschavingen. 

Zoals ik al aanhaalde, oude tekeningen, schilderingen en beeldhouwwerken 
verwijzen allemaal naar die hogere beschaving. Wezens die verwachten dat wij 
ze als goden vereren omdat zij ons het leven geven. Maar hier ligt de kronkel van 
de mens die zichzelf als slaaf van deze wezens zet. Omdat zij stellen dat zij ons 
nodig hebben en dit dan onderdrukken door de hoge technieken die ze bezitten 
en meester zijn! Dat wordt ook alsmaar verteld in de vele heldenfilms, 
documentaires maar ook in de grote zware producties waar men alsmaar ziet 
het gevecht tussen het goede en het kwade. Ook komt in oude geschriften via 
sage het gevecht tegen de draken maar ook mysterieuze krachten. Wezens die 
vliegen, wezens die spelen met onmetelijke kracht en de elementen van de aarde. 
Wat ook opvalt in de vele verhalen is dat er geen zwaartekracht is (iets wat nu 
officieel naar buiten is gekomen). Maar ook het spelen met dimensies en 
krachten wat wij moeten zien als tovenarij of als bovennatuurlijk is duidelijk 
herkenbaar en wordt ons regelmatig voorgehouden! 

Alles staat beschreven en staat recht voor onze ogen, alleen de vertalers van al 
deze plaatjes en geschriften durven er niet bij te vertellen dat het verhaal nu nog 
spelende is. Al dat vooruitzien en het aanhalen van de geschiedenis is puur om 
mensen af te stompen dat ze niet zien wat er werkelijk gaande is. Zie het 
symbool van de rode en de blauwe pil (The Matrix)! En wat krijgt men, men ziet 
nog niet wat het werkelijke verhaal is.

Al honderden jaren hebben we kaarten en later foto’s van het binnenste van de 
aarde. We zien al zolang dat het mogelijk is, vliegende schepen en worden in 
contact gebracht met die wezens die van beneden komen. Beschrijvingen van 
een platte aarde met er omheen de grote ijsbergen is NIET gezien vanuit het 
aardoppervlak maar gezien vanuit het binnenste van de aarde! Dan zien we 
dat zaken gaan kloppen, dat er één krachtbron is, één firmament bestaat maar 
ook dat de afstanden anders liggen. Gaat men dat inzien en men gaat de 
binnenaardse verhalen smelten / in elkaar laten vallen met de verhalen op aarde, 
zien we in welke dimensie we bezig zijn en dat afstand en tijd een totaal ander 
betekenis krijgen. Ook het begrip tijd is geheel anders samengesteld en buiten 
dat zien we ook wezens tot 5 meter lang en we vinden hun schedels en botten 
nog steeds. Ook hebben we vele bewijzen van wezens die op aarde vreemde 
zaken uithalen, tijdreizen en komen met zeer nieuwe apparaten die ver onze tijd 
vooruit zijn. Hoeveel schilderijen van oude meesters, maar zelfs tot 
rotsschilderingen, geven deze nieuwe apparaten niet vrij? Vele zaken liggen 
voor ons maar we zijn blind omdat we ze (nog) niet herkennen! 
De wereld zal grote veranderingen ondergaan daar de huidige situatie duidelijk 
uit de hand aan het lopen is. De toegangspoorten zullen gesloten zijn en ook 
deels de onderaardse wezens zullen meegesleurd worden in deze verandering.
Maar denkend aan de energie, waar we deel van uitmaken, kun jij of ik die 
persoon zijn die die grote energieniale kracht kunnen omzetten naar het goede 
voor het geheel. Het gaat niet om macht, het gaat niet over bezit want niets is 
mee te nemen als je laatste adem uitblaast, en je gaat je verenigen met het 
geheel. 

Als we eenmaal gaan beseffen waar we voor dienen, zal er een compleet 
andere wending komen in zowel de boven als onderaardse bevolkingen. 
Het gevaar ligt bij ons zelf en er is geen enkele macht die een gevaar is voor 
het geheel. Wat ik daarmee wil zeggen is dat men bewust groepen clustert en 
tegen elkaar opzet om via die weg de eenling te neutraliseren. Een eenling 
zou de macht kunnen bezitten om de knop om te draaien van het geheel.

“Mijn leven is geleefd en ik keer terug naar de wereld 
waar ik thuishoor. 
Die wereld staat nu open voor mij.” 
John 


NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.