Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


 
2-14 Neopaganistisch godsbegrip 

Neopaganisme is een verzamelnaam voor verschillende religieuze en/of wereldbeschouwende 
overtuigingen. Het houdt niet aan één bepaald dogma vast. De meeste neopaganisten hebben 
een polytheïstisch, pantheïstisch of panentheïstisch geloof, dikwijls vermengd met elementen uit 
het animisme. Voor sommige neopaganisten, wicca-aanhangers in het bijzonder, is een 
primair model van God de ‘Gehoornde God’. 

Terwijl de meeste neopaganisten vele goden aanbidden, kan het af en toe ook een vorm van 
monotheïsme zijn; de vele goden worden dan gezien als aspecten van één God/god. 
Hoe God en goden met mensen zouden communiceren 
Veel religies leren dat God zijn wil aan de mensen kenbaar kan maken. 
In het judaïsme, het christendom en de islam wordt dit proces openbaring genoemd en betreft 
Zijn eeuwige, absolute waarheden, cruciaal voor de theologie. Vooral de heidense godsdiensten 
geloven vaak veeleer in meer pragmatische, ad-hoccommunicatie met godheden, veelal via 
magische methoden zoals offers, mediums en allerlei waarzeggerij, genezingen en andere specifiek 
gerichten riten. 

Sommige religies leren dat God zijn wil vooral of alleen openbaart aan (via) bepaalde personen die 
profeten genoemd worden. Anderen geloven dat openbaring gekanaliseerd wordt door God 
gesanctioneerde instellingen. Weer andere, vooral sommige meer mystiek georiënteerde religies en 
geloofsstromingen, leren dat openbaring in principe aan alle mensen gegeven kan worden, tijdens 
bijvoorbeeld gebed, meditatie of aanbidding van God. Openbaring of vermeende openbaring heeft 
in al deze tradities en overleveringen verschillende vormen aangenomen. 

Zo kent men bijvoorbeeld een hoorbaar gesproken openbaring, een inspiratie van gedachten (als 
een communicatie van de Geest van God naar de menselijke geest) en handelingen die de wil van 
God zou openbaren, en een geschreven openbaring. De boeken van de Tenach worden binnen de 
joodse traditie beschouwd als producten van goddelijke openbaring aan en via diverse joodse 
individuen uit de geschiedenis. Door de christenen wordt dit onderschreven, maar zij beschouwen 
de boeken van het Nieuwe Testament, handelend over het leven van Jezus Christus en de stichting 
van de eerste christelijke gemeenten, eveneens als producten van goddelijke openbaring aan en via 
verschillende individuen, ook van (veelal) joodse afkomst. 

Moslims houden vast aan het geloof dat de Koran de enige betrouwbare representatie is van 
goddelijke openbaring, die exclusief via één persoon, Mohammed, als boodschapper aan de mensen 
gegeven is. De Heilige Boeken daarvoor geopenbaard zouden corrupt zijn door verkeerde interpretatie.
Over hoe openbaring werkt en wat iemand precies bedoelt wanneer hij/zij zegt dat een bepaald boek 
‘goddelijk geïnspireerd’ is, wordt verschillend gedacht. In Het Urantia Boek wordt gesproken van vijf grote 
wonderbaarlijke openbaringen, sinds de eerste mensen op aarde verschenen, bijna een miljoen jaar 
geleden. De eerste vond een half miljoen jaar geleden plaats, kort nadat ergens in wat nu Noord-India 
heet de aanzet plaats vond tot de diverse gekleurde rassen op aarde, iets waarover overigens alleen 
in dit boek met gezag wordt gesproken. De eerste wonderbaarlijke openbaring had, volgens het boek, 
plaats in de regio die later Mesopotamië genoemd werd, en mannen als Mek, Van en Nod voerden toen 
commissies aan die hielpen de primitieve mens in die tijd beter te leren omgaan met zijn / haar omgeving. 
De tweede wonderbaarlijke openbaring waarover Het Urantia Boek verhaalt zou zo’n 38.000 jaar geleden 
hebben plaatsgevonden. In de Bijbel wordt deze gebeurtenis gepresenteerd als het ontstaan der 
mensheid (Adam en Eva), echter wordt dit in Het Urantia Boek in een meer eigentijds licht geplaatst. 
Eigentijds, omdat inmiddels ook wetenschappers neigen naar de vaststelling dat juist rond die tijd iets 
bijzonders moet zijn gebeurd op de planeet. Alsof een Nieuwe Mens vrij plotseling was opgestaan, zonder 
duidelijke voorgeschiedenis, wat strookt met de bijzondere gebeurtenis rond de komst van Adam en zijn 
gade, zoals beschreven in het boek. De derde wonderbaarlijke openbaring zoals beschreven in Het 
Urantia Boek hangt samen met de komst van de profeet Melchizedek, omstreeks 2000 jaar voor onze 
jaartelling. Aan de achterzijde van de Mozes en Aaronkerk in de voormalige jodenbuurt van Amsterdam 
hangt halverwege de blinde muur een imposant beeld van deze profeet. De vierde wonderbaarlijke 
openbaring heeft volgens het boek te maken met de komst van Jezus als christus zelf, zijn leven en werk. 
Ten slotte wordt Het Urantia Boek zelf als de vijfde wonderbaarlijke openbaring genoemd. Het verscheen 
in oktober 1955 voor het eerst in Amerika en in 1997 in het Nederlands. 

Neopaganisme leert dat communicatie van de goden gewoonlijk direct en ervaringsgericht is; zij kennen 
niet de concepten van ‘geschrift, ‘profeet’ of ‘openbaring’ in de betekenis die de drie Abrahamitische 
godsdiensten eraan geven. Men gelooft dat normaal gesproken een goddelijke boodschap direct 
doorgegeven wordt aan de persoon of de personen voor wie ze bedoeld is. In sommige tradities wordt 
een zogenaamd openbaringsritueel ‘Drawing down the moon’ genoemd, wat iets als ‘het oproepen of 
aantrekken van de maan’ betekent. Daarbij roept een hogepriesteres (soms een hogepriester) de godin 
aan en geeft de naar men meent goddelijk geïnspireerde woorden door aan de verzamelde gelovigen. 
Dit ritueel wordt het meest gepraktiseerd in wiccatradities. Ook het animisme, het spiritisme, occultisme 
en verschillende natuurgodsdiensten zoals winti kennen een vorm van openbaringsgerichte rituelen. 
De persoon of personen door wie een ‘goddelijke boodschap’ of ‘boodschap van de geesten’ aan de 
mensen gegeven wordt heeft binnen elke traditie weer een andere naam (medicijnman, peeai, medium, 
bonuman, enz.). Oude animistische tradities die door veel moslims naast de islam gepraktiseerd worden 
kennen de ‘marabout’, aan wie naast genezende krachten vaak ook mediamieke krachten worden 
toegeschreven. De meeste van deze tradities vereren naast een ‘schepper- God’ ook allerlei geesten 
en/of goden. 

In het hindoeïsme wordt de communicatie tussen God en de mens meestal meer beschouwd als een 
vorm van spirituele realisatie of zelfverwerkelijking. De mensen die dit is overkomen of die dit stadium 
bereikt hebben worden omschreven als rishis of wijzen. Het hangt van de stroming af of de woorden van 
deze rishis als goddelijke openbaringen, als spirituele wijsheden, dan wel als beiden beschouwd worden. 
alnof


NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.