Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 47 - 
3-25 DE VROUW

Het is een onomstreden feit dat zowel man als vrouw menselijke wezens zijn.
Daaruit volgt, als een vanzelfsprekend feit, dat man en vrouw gelijk zijn als
menselijke wezens. Discriminatie van vrouwen door een man is een flagrante
daad van onderdrukking, zonder enige rechtvaardiging want een vrouw eet en
drinkt net als een man eet en drinkt; een vrouw heeft lief en haat net als een
man lief heeft en haat; een vrouw denkt, leert en begrijpt net als een man mens
denkt, leert en begrijpt. Een vrouw, heeft net als een man onderdak, kleding,
en vervoer nodig; een vrouw ervaart honger en dorst net als een man honger
en dorst voelt; een vrouw leeft en sterft net als een man leeft en sterft. Maar
waarom zijn er mannen en vrouwen?

De menselijke samenleving is samengesteld noch uit alleen mannen, noch
uit alleen vrouwen. Het bestaat op natuurlijke wijze uit mannen en vrouwen.
Waarom werden er niet alleen mannen geschapen? Waarom werden er niet
alleen vrouwen geschapen? Tenslotte, wat is het verschil tussen mannen en
vrouwen of man en vrouw? Waarom was het nodig om mannen en vrouwen
te scheppen? Er moet een natuurlijke noodzakelijkheid zijn voor het bestaan
van man en vrouw, in plaats van alleen maar mannen of vrouwen.
Hieruit volgt dat geen van hen precies hetzelfde is als de andere, en het feit dat
er een natuurlijk verschil bestaat tussen mannen en vrouwen wordt bewezen
door het gecreëerde bestaan van mannen en vrouwen. Dit betekent per definitie
dat er een rol weggelegd is voor elk van hen die overeenkomt met het verschil
tussen hen. Bijgevolg moeten er verschillende heersende omstandigheden zijn
voor een ieder, zodat zij hun natuurlijk verschillende rollen uit kunnen oefenen.
Om deze rollen te begrijpen, moeten we het verschil begrijpen in de geschapen
natuur van man en vrouw, dat wil zeggen het natuurlijke verschil tussen de
twee. Vrouwen zijn vrouwen en mannen zijn mannen. Volgens gynaecologen,
menstrueren vrouwen ongeveer elke maand, terwijl de mannen, zijnde mannelijk,
niet menstrueren of lijden tijdens de maandelijkse periode. Een vrouw
is van nature onderworpen aan het maandelijkse bloeden. Als een vrouw
niet menstrueert, is ze zwanger. Als ze zwanger is, wordt ze, als gevolg van
zwangerschap, minder actief voor ongeveer een jaar, wat betekent dat al haar
natuurlijke activiteiten sterk worden verminderd totdat ze haar baby baart.
Als ze haar baby baart of een miskraam heeft, lijdt ze aan puerperium, een
aandoening die volgt op het baren of een miskraam.

Omdat de man niet zwanger wordt, wordt hij niet onderworpen aan de omstandigheden,
het lijden van vrouwen. Daarna kan een vrouw de baby die ze droeg
borstvoeding geven. Het geven van borstvoeding duurt ongeveer twee jaar.

Borstvoeding betekent dat een vrouw zo onlosmakelijk verbonden is met haar
baby dat haar activiteit sterk wordt verminderd. Ze wordt direct verantwoordelijk
voor een ander persoon die ze ondersteunt in zijn of haar biologische
functies; zonder deze bijstand zou die persoon sterven. De man, daarentegen,
bevalt noch doet aan borstvoeding. Einde van het gynaecologische statement!
Al deze kenmerken vormen aangeboren verschillen als gevolg waarvan mannen
en vrouwen niet hetzelfde zijn. Deze kenmerken op zich zijn de werkelijkheden
die mannelijk en vrouwelijk, mannen en vrouwen definiëren; ze wijzen aan
elk van hen een andere rol of functie toe in het leven. Dit houdt in dat mannen
de vrouwen niet kunnen vervangen bij het uitvoeren van deze functies.
Het is het waard te overwegen dat deze biologische functies een zware last
zijn, waardoor vrouwen een grote inspanning moeten leveren en lijden. Echter,
zonder deze functies van vrouwen, zou het menselijk leven tot een einde
gekomen. Hieruit volgt dat het een natuurlijke functie is die noch vrijwillig,
noch verplicht is. Het is een essentiële functie, zonder welke het menselijk
leven tot een volledige stilstand zou komen. Opzettelijke interventies tegen
conceptie vormen een tegenhanger van het menselijk leven. Naast dat bestaat
er een gedeeltelijke bewuste interventie tegen conceptie, alsmede tegen het
geven van borstvoeding.

Al deze zijn schakels in een keten van acties gericht tegen het natuurlijk leven,
hetgeen neerkomt op moord. Voor een vrouw die zelfmoord pleegt om niet te
concipiëren en borstvoeding te geven, ligt dat binnen het domein van opzettelijke,
kunstmatige ingrepen, die in tegenstelling zijn met de natuur van het
leven belichaamd door het huwelijk, conceptie, borstvoeding, en moederschap.
Ze verschillen alleen in gradatie. Het loslaten van de natuurlijke rol van de
vrouw in het moederschap – kinderdagverblijven die moeders vervangen - is
het begin van het einde van de menselijke samenleving en transformeert deze
in een louter biologische samenleving met een kunstmatige manier van leven.
Kinderen scheiden van hun moeder en ze in kinderdagverblijven proppen is
een proces waarbij ze worden omgezet in iets dat heel dicht komt bij kuikens,
want kinderdagverblijven zijn vergelijkbaar met pluimveebedrijven waar
kuikens op elkaar worden gepropt nadat ze uit het ei zijn gekomen. Niets is
meer passend en geschikt zijn voor de mens en zijn waardigheid als natuurlijk
moederschap. Kinderen moeten worden opgevoed door hun moeders
in een gezin waar de ware beginselen van het moederschap, vaderschap en
kameraadschap van broeders en zusters de overhand hebben, en niet in een
instelling die lijkt op een pluimveebedrijf. Zelfs gevogelte heeft, net als de rest
van de leden van het dierenrijk, moederschap nodig als een natuurlijke fase.
Daarom is het kweken op boerderijen vergelijkbaar met kinderdagverblijven
tegen hun natuurlijke groei. Zelfs hun vlees is dan kunstmatig in plaats van
natuurlijk. Het vlees van gemechaniseerde pluimveebedrijven is niet lekker en
niet voedzaam, omdat de kuikens niet natuurlijk gefokt zijn en niet opgroeien
in de beschermende schaduw van het natuurlijke moederschap. Het vlees van
wilde vogels is lekkerder en meer voedzaam, omdat ze zich natuurlijk voeden.
Voor kinderen die noch familie, noch onderdak, hebben is de samenleving
hun voogd, en alleen voor hen, heeft de samenleving kinderdagverblijven en
aanverwante instellingen nodig. Het is beter voor hen om te worden verzorgd
door de maatschappij dan door personen die niet hun ouders zijn.
Als er een experiment wordt uitgevoerd om te ontdekken of de natuurlijke
aanhankelijkheid van het kind naar de moeder of het kinderdagverblijf gaat
dan kiest het kind voor de moeder en niet voor het kinderdagverblijf. Omdat
de natuurlijke aanhankelijkheid van een kind naar de moeder gaat, is zij de
natuurlijke en de juiste persoon om het kind te beschermen en te verzorgen.
Het sturen van een kind naar een kinderdagverblijf in plaats van naar de moeder
is dwang en onderdrukking en tegen zijn vrije en natuurlijke neigingen.
De natuurlijke groei is voor alle levende wezens een vrije en gezonde groei.
Een moeder vervangen door een kinderdagverblijf is dwang en een actie tegen
een vrije en gezonde groei. Kinderen die worden gebracht naar een kinderdagverblijf
gaan onder dwang of om redenen van uitbuiting en eenvoudigheid
van geest. Ze worden gedreven naar kinderdagverblijven om puur materialistische
en niet om sociale overwegingen. Als dwang en eenvoudigheid van
geest er niet waren, zouden ze zeker het kinderdagverblijf verwerpen en zich
vastklampen aan hun moeders.

De enige rechtvaardiging voor een dergelijke onnatuurlijke en onmenselijk
proces is het feit dat de vrouw in positie is die niet overeenkomt met haar natuur,
dat wil zeggen, ze is gedwongen om taken uit te voeren die asociaal en
antimoederschap zijn. Een vrouw, wier geschapen natuur haar een natuurlijke
rol heeft toegekend verschillend van die van een man, moet in een geschikte
positie zijn om haar natuurlijke rol te vervullen. Moederschap is de functie
van de vrouw, niet die van de man. Bijgevolg is het onnatuurlijk om kinderen
te scheiden van hun moeders. Elke poging om kinderen te scheiden van hun
moeders is dwang, onderdrukking en dictatuur.

De moeder die haar moederschap verlaat, handelt in tegenspraak met haar
natuurlijke rol in het leven. Ze moet beschikken over haar rechten, en met
voorwaarden die niet-dwingend, niet-onderdrukkend zijn en passend bij haar
natuurlijke rol. Ze kan dan haar natuurlijke rol vervullen onder natuurlijke
omstandigheden. Als de vrouw gedwongen is om haar natuurlijke rol ten aanzien
van conceptie en moederschap te verlaten, valt ze ten offer aan dwang
en tirannie. Een vrouw die moet werken, is niet in staat om haar natuurlijke
functie uit te voeren en is niet vrij, en “in nood, is vrijheid afwezig”. Onder
de geschikte en zelfs essentiële voorwaarden die het vrouwen mogelijk maken
hun natuurlijke rol, die verschilt van die van mannen, te vervullen, zijn die
omstandigheden die geschikt zijn voor een mens die verminderd capabel is
en belast is met zwangerschap. Het dragen van een ander mens in haar baarmoeder
vermindert haar fysieke vermogen.

Het is onrechtvaardig om een vrouw, tijdens de zwangerschap, te plaatsen in
omstandigheden van fysieke arbeid die onverenigbaar is met haar toestand.
Want voor zwangere vrouwen om dergelijke fysieke arbeid te verrichten komt
dat neer op een straf voor hun moederrol; het is de tol die zij betalen voor
het binnengaan in het rijk van de mannen, dat hen van nature vreemd is. Het
geloof, zelfs als het dat van een vrouw is, dat zij uit eigen beweging fysieke
arbeid moet beoefenen, is in feite niet waar. Ze voert het fysieke werk alleen
maar uit omdat een harde materialistische maatschappij haar (zonder dat zij
daar direct bewust van is) in die dwingende positie heeft geplaatst. Ze heeft
geen andere keuze dan zich te onderwerpen aan de omstandigheden van die
maatschappij, hoewel ze misschien denkt dat ze werkt uit eigen beweging.
In feite berooft de vermeende basis, dat “er is geen enkel verschil is tussen
mannen en vrouwen”, de vrouw van haar vrijheid.

De zinsnede “geen enkel verschil” is een monsterlijke misleiding. Dit idee
zal de juiste en noodzakelijke voorwaarden vernietigen die de privileges
vastleggen die vrouwen behoren te genieten tegenover de mannen in overeenstemming
met hun eigen aard, en gebaseerd op hun natuurlijke rol in
het leven. Om de gelijkheid te eisen tussen man en vrouw in het dragen van
zware lasten, terwijl de vrouw zwanger is, is onrechtvaardig en wreed. Om
gelijkheid te eisen tussen hen in vasten en ontberingen terwijl ze borstvoeding
geeft, is onrechtvaardig en wreed. Het eisen van gelijkheid tussen hen
in welk vuil werk dan ook dat haar schoonheid bevlekt en afbreuk doet aan
haar vrouwelijkheid is onrechtvaardig en wreed. Onderwijs dat leidt tot werk
dat niet geschikt is voor haar natuur is eveneens onrechtvaardig en wreed.
Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen in alles wat de menselijkheid
betreft. Geen van hen moet trouwen met de andere tegen zijn of haar wil, of
scheiden zonder een proces of in onderling overleg. Evenmin mag een vrouw
hertrouwen, zonder een dergelijke overeenkomst of scheiding; noch een man
zonder echtscheiding of toestemming.

De vrouw is de eigenaar van het huis, want dat is een van de geschikte en
noodzakelijke condities voor een vrouw die menstrueert, concipieert, en zorgt
voor haar kinderen. De vrouw is de eigenaar van de moederlijke opvang, die
het huis is. Zelfs in de dierenwereld, die in vele opzichten verschilt van die
van de mensen, en waar moederschap ook een plicht is volgens de natuur, is
het wreed de vrouw haar onderkomen te ontnemen en de nakomelingen weg te
nemen van hun moeder. Een vrouw is een vrouw. Vrouw zijn betekent dat ze
een biologische natuur heeft die verschilt van die van de man. De biologische
natuur van de vrouw is verschillend van die van de man, en heeft vrouwen
kenmerken gegeven die afwijken van die van de man in vorm en in wezen. Een
vrouwelijk anatomie verschilt van die van een man net als die verschilt van
planten en dieren. Dit is een natuurlijk en onweerlegbaar feit. In het dierenrijk
en in het plantenrijk is de man van nature sterk en agressief, terwijl de vrouw
mooi en zacht is. Dit zijn natuurlijke en eeuwige karakteristieken, inherent
aan levende wezens, of het nu mensen, dieren of planten zijn.
In het licht van zijn verschillend karakter en in overeenstemming met de wetten
van de natuur, heeft de man de rol gespeeld van de sterke en de strever niet
per definitie, maar gewoon omdat hij aldus geschapen is. De vrouw heeft de
rol van het mooie en het zachte, vanzelfsprekend omdat ze zo is geschapen.
Deze natuurlijke regels zijn juist, deels omdat het natuurlijk is, en deels omdat
het de basisregel voor de vrijheid. Alle levende wezens zijn vrij geschapen
en iedere interferentie met die vrijheid is dwang. Het niet vasthouden aan
deze natuurlijke rollen en het negeren van hun beperkingen komt neer op een
moedwillige daad van corruptie tegen de waarden van het leven zelf.
De natuur is ontworpen om in harmonie te zijn met de onvermijdelijkheid
van het leven, van wat er is tot wat zal worden. Het levend wezen leeft tot
aan zijn onvermijdelijke dood. Het bestaan tussen het begin en het einde van
het leven is gebaseerd op een natuurlijke wet, zonder keuze of dwang. Het is
natuurlijk. Het is natuurlijke vrijheid. In het dieren-, planten- en mensenrijk,
moeten er mannen en vrouwen bestaan, zodat het leven kan doorgaan van het
begin tot het einde. Niet alleen bestaan ze, maar ze moeten ook met absolute
efficiëntie, de natuurlijke rol waarvoor ze zijn gemaakt uitvoeren. Als hun rol
niet efficiënt wordt uitgevoerd, moet er een defect zijn in de organisatie van
het leven als gevolg van historische omstandigheden. Dit is het geval voor
bijna maatschappijen overal in de wereld van vandaag de dag omdat ze de
rollen van mannen en vrouwen verwarren en proberen om vrouwen om te
vormen in mannen. In harmonie met de natuur en de daaruit volgende doelen,
moeten mannen en vrouwen creatief zijn in hun respectievelijke rollen. Dit
tegengaan is achteruitgang; het is gericht tegen de natuur en vernietigt de basis
van vrijheid, want het is vijandig tegenover zowel het leven als het overleven.
Mannen en vrouwen moeten de rollen waarvoor ze zijn gemaakt uitvoeren en
deze niet in de steek laten.

Het loslaten van hun rol, of zelfs maar een deel ervan, vindt alleen plaats als
gevolg van dwingende en abnormale omstandigheden. De vrouw die zwangerschap,
huwelijk, verfraaiing en vrouwelijkheid afwijst om redenen van
gezondheid verlaat haar natuurlijke rol in het leven onder deze dwingende
omstandigheden van een slechte gezondheid. De vrouw die het huwelijk, zwangerschap
of moederschap weigert als gevolg van werk verlaat haar natuurlijke
rol in vergelijkbare dwingende omstandigheden. De vrouw die het huwelijk,
zwangerschap of moederschap verwerpt zonder concrete reden verlaat haar
natuurlijke rol als gevolg van een dwingende en moreel afwijkende omstandigheden.
Aldus kan het verlaten van de natuurlijke rol van het vrouwelijke
en het mannelijke in het leven alleen maar plaatsvinden onder onnatuurlijke
omstandigheden die in strijd zijn met vrijheid en een bedreiging vormen voor
de overleving van de mens.

Bijgevolg moet er een wereld revolutie komen die een einde maakt aan alle
materialistische omstandigheden die vrouwen belemmeren in de uitoefening
van hun natuurlijke rol in het leven, en hen dus drijft tot het uitvoeren van
mannelijke taken om gelijke rechten te bereiken. Een dergelijke revolutie zal
onvermijdelijk plaatsvinden, met name in de industriële samenlevingen, als
een reactie op het instinct om te overleven, zelfs zonder enige aanstichter van
de revolutie, zoals Het Groene Boek.
Alle samenlevingen van vandaag de dag kijken naar vrouwen als weinig meer
dan waren. Het Oosten beschouwt haar als een product dat kan worden gekocht
en verkocht, terwijl het Westen haar vrouwelijkheid niet meer herkent.
Vrouwen dwingen om het werk van een man te doen is een flagrante schending
van de vrouwelijkheid waarmee ze van nature is voorzien en die een
natuurlijk doel definieert die essentieel is voor het leven. Het werk van man-
nen verduistert de prachtige kenmerken van de vrouw die zijn gemaakt voor
vrouwelijke taken. Zij zijn als bloesems, die er zijn om pollen aan te trekken
en om zaden te produceren. Als we de bloesems verwijderen, zou de rol van
de planten in het leven tot een einde gekomen. De natuurlijke fraaiheid van
vlinders en vogels en vrouwtjesdieren is er voor dit natuurlijke vitale doel.
Als een vrouw mannenwerk verricht, dreigt ze te worden omgevormd tot een
man, en daarmee haar rol en haar schoonheid verlaat. Een vrouw heeft het
volledige recht om te leven zonder te worden gedwongen te veranderen in een
man en haar vrouwelijkheid op te geven.

De fysieke structuur, die van nature anders bij mannen en vrouwen, leidt tot
verschillen in het functioneren van de organen, die op hun beurt leiden tot
verschillen in de psyche, stemming, emoties, maar ook in fysieke verschijning.
Een vrouw is zacht; een vrouw is mooi; een vrouw huilt snel en is snel bang.
In het algemeen zijn vrouwen zachtaardig en zijn mannen agressief uit hoofde
van hun inherente natuur.

Het negeren van de natuurlijke verschillen tussen mannen en vrouwen en hun
rol verwisselen is een absoluut onbeschaafde houding, vijandig tegenover de
wetten van de natuur, destructief voor het menselijk leven, en een echte oorzaak
voor de ellende van het menselijke sociale leven. Moderne industriële
samenlevingen, die ervoor gezorgd hebben dat vrouwen zich aanpassen aan
de dezelfde fysieke arbeid als mannen ten koste van hun vrouwelijkheid en
hun natuurlijke rol in termen van schoonheid, moederschap en sereniteit, zijn
materialistisch en onbeschaafd. Deze imiteren is net zo dom als het gevaarlijk
is voor de beschaving en menselijkheid.

De vraag is dan niet of vrouwen wel of niet moet werken, want dat is een belachelijke
materialistische presentatie van de zaak. Werk moet worden voorzien
door de maatschappij aan alle leden die in staat werk nodig hebben - mannen
en vrouwen op voorwaarde dat individuen werken op hun eigen terrein en niet
worden gedwongen tot het uitvoeren van ongeschikt werk. Het is onrechtvaardig
en dictatoriaal dat kinderen werken onder de omstandigheden van
volwassenen. Het is even onrechtvaardig en dictatoriaal dat vrouwen werken
onder de omstandigheden van mannen. Vrijheid betekent dat ieder mens een
goede opvoeding krijgt die hem of haar in aanmerking doet komen voor werk
dat past bij hem of haar. Dictatuur betekent dat de mens wordt geleerd wat niet
geschikt is voor hen, en wordt gedwongen tot werk dat voor hen niet geschikt
is. Werk dat geschikt is voor mannen is niet per se geschikt voor vrouwen, en
de kennis die geschikt is voor kinderen is niet per se geschikt voor volwassenen.
Er is geen verschil in de rechten van de mens tussen man en vrouw,
het kind en de volwassene, maar er is geen absolute gelijkheid tussen hen ten
aanzien van hun plichten.

Mijn visie en mijn gedachten

In het boekje van heer Qadhafi is dit wel een van de grootste hoofdstukken waar
hij de rol van de vrouw in het geheel nu en in het nieuwe systeem beschrijft.
Laten we het eens stapsgewijs doornemen.

“ Discriminatie van vrouwen door een man is een flagrante daad van onderdrukking”
hier valt men al direct met de deur in huis en staat duidelijk waar de
vrouw voor staat en welke rechten deze heeft. Het wordt dan uitgelegd door
eerst het verschil man / vrouw op te sommen en er wordt duidelijk gesteld dat
een vrouw nodig is in het geheel. Hier is duidelijk dat men eerst duidelijk wil
maken dat de wereld niet alleen uit mannen bestaat en dat de vrouw een duidelijke
taak in het geheel heeft. Alles wordt eerst uitgelegd door wat de taak van
de man en de vrouw is en de verschillen in beide seksen omschreven worden.
Door dat omschrijven wordt duidelijk neergezet dat de vrouw een zeer duidelijke
taak heeft in het leven en dat is het baren van nakomelingen. Zonder
vrouw zou het menselijk ras dus uitsterven wat wel heel duidelijk is en eigenlijk
niet vermeld hoeft te worden. Het gehele leven op aarde is in balans door
dat er mannetjes en vrouwtjes zijn en in de natuur is het overduidelijk dat het
alsmaar gaat om nakomelingen op deze wereld te zetten dat zo hun soort door
gaat. Bij de mens verschilt dat niet en is het niets anders.

Nu komen we op het deel dat de vrouw gesteld wordt in de tijden als ze aan het
baren zijn minder productief zijn. Dat is te betwijfelen en zeker een discussie
punt. Kijk een vrouw met een kind in haar buik zal het zeker niet best zijn
als ze een kar met stenen gaat verplaatsen maar dat is ook niet het werk van
een vrouw. En dat wordt dan ook duidelijk gemaakt in diverse delen van dit
hoofdstuk. Dat is het ook dat een vrouw een duidelijke rol heeft, wat zeker geen
mindere rol gezien moet worden, en dat is zorgen voor onze nakomelingen.
Dat er momenteel vrouwen zijn die moeten menen te bewijzen dat ze beter
dan een man zijn is een kronkel die als een frustratie in hun eigen hoofd rond
spookt. Er hoeft niets bewezen te worden en doet me denken aan de kronkel
die verschillende mensen hebben van andere kleuren dat er geen slavernij meer
is. Natuurlijk is er slavernij maar voor de blanken is de omgekeerde slavernij
in de gekleurde wereld. Zo waarom is het bij de ene groep een kronkel en de
andere groep gewoon een gegeven waarmee gewerkt wordt?

Terugkomend op moeder de vrouw zien we dat dus ook. Het bewijzen en het
verloochenen dat men vrouw is. Het opvoeden van kinderen is de moeilijkste
taak die men maar kan bedenken en door de kronkels van ontkenning en bewijzen
dat een vrouw mannenwerk kan doen, wil deze groep vrouwen ontkomen
aan hun verantwoordelijkheid. Men wil veelal als vrouw zich bewijzen tegen
over de man. Dat omdat men geen vrouw wil zijn en zeker niet voor het geheel
dienstbaar wil zijn. Een kind heeft een opvoeding nodig, geborgenheid en
moet gestuurd worden in het geheel. Dat is een grotere taak als dat een man
ooit zou kunnen behalen. De man is er om te zorgen dat het gezin die zaken
krijgt die nodig zijn om te groeien, ontwikkelen en toekomst te ontwikkelen
bij de nakomelingen. Dat is een andere verantwoordelijkheid.

Wat we doorgaans zien bij die vrouwen die hun natuur verloochenen is dat
deze zich veelal ontrekken aan deze natuurlijke verplichting. Al baren deze
zogenaamde vrije vrouwen kinderen, door de energie te steken in het werk
(wat de baas verlangt) dumpen ze kinderen in crèches in opvanghokken voor
baby’s en kleine kinderen. Men dumpt letterlijk hun toekomst op plaatsen
waar men veelal geen opvoeding geniet en waar de kinderen nog nauwelijks
weten wie hun moeder en vader zijn. Kinderen verblijven soms meer dan 12
uren bij vreemden en worden gevormd door vreemden. Dat omdat de vrouw
meent dat ze moet bewijzen dat ze het werk van de man ook aan kan. Ja, nu
komt de grootste smoes en dat is dat moeder de vrouw onafhankelijk wil zijn
van pa. In zekere zin is het zo dat de vrouw theoretisch afhankelijk is van de
man want het is in de natuur ook de wet dat de man moet zorgen voor zijn
gezin. Maar als een vrouw zich onderdanig gaat stellen van dezelfde man
maakt de vrouw zichzelf slaaf.

In dit hoofdstuk wordt dat duidelijk gesteld dat de vrouw het huis bezit, natuurlijk
want zij is de persoon die je nakomelingen moet vormen, voeden en
moet opleiden. Alles wat door andere wordt gedaan is ten nadele van je kind.
Dat maakt dat vader de verantwoording heeft dat moeder de taak goed kan
uitoefenen om de kinderen op het juiste pad te laten gaan. Dat is waar nu de
gemeenschap mee vecht. Doordat de taak man vrouw veelal verdwenen is geraken
de kinderen in een vacuüm waar ze hun kennis gaan halen via vreemden
of via de straat. Dat wordt overduidelijk in dit hoofdstuk beschreven. Soms
komt het inderdaad vreemd over als je bijvoorbeeld leest “ze is gedwongen
om taken uit te voeren die asociaal en antimoederschap zijn.” Toch staat daar
duidelijk dat zowel de man als de vrouw de rol moet delen en samen moeten
spelen volgens de natuurlijke wetten.

In de dierenwereld maar ook in nog primitieve stammen en gemeenschappen
is het normaal dat de vrouw zorgt voor de nakomelingen en de man zorgt
voor de toevoer van de nodige attributen zodat de vrouw door kan gaan in
haar werk. In de natuur is de man wel het sterkste maar de gehele toekomst
hangt en staat met wat het vrouwtje doet! Daar zijn veelal niet die kronkels
in de hersenen dat de man in een keer een vrouwenrol gaat aannemen of de
vrouw meent blokken beton op te moeten nemen. Deze ziekelijke gedachte
(ja ziekelijk) is omdat het menselijk ras zeker in de westerse wereld alles
verloochenent wat moeder natuur heeft weggelegd voor hen. Al het gedraai
en al de smoezen en zelfs het ombouwen naar het andere geslacht zijn simpele
uitingen van verziekte hersenen die totaal geïndoctrineerd en vergiftigd zijn.

Niet alleen dat we nu als mens de meest vreemde wezens op aarde zetten, is
nu de tijd ook duidelijk aanwezig dat vele hersenen via een ziek DNA niet
meer werken zoals ze bij een gezond mens zouden moeten werken.
Terug naar moeder de vrouw en zoals deze wordt beschreven door heer Qadhafi.
Hij gaat door met de verschillen tussen de fysieke wereld van de man
en de vrouw. Natuurlijk is een Caterpillar niet geschikt om een micro chip te
vervaardigen. Nu, dat vergelijk zou je kunnen stellen tussen een man en een
vrouw. Dat een vrouw zich wil bewijzen dat ze ook zo sterk is is niets meer
als een kronkel in haar hoofd en dat een man wil bewijzen dat hij vrouw kan
spelen is van dezelfde kronkel. Het enige wat natuurlijk de man nooit zal
kunnen doen is een baby baren. En daar geeft dan natuur duidelijk aan dat er
duidelijke rollen zijn weggelegd en men niet voor niets als een bepaald geslacht
op deze aarde komt. Doordat we zien dat nu veel mis gaat in de opvoeding
en opleiden van onze huidige jeugd laat de natuur zien dat het goed mis is
met het menselijk ras. Meer en meer zien we mislukkelingen die zich gaan
verbouwen en verschuilen van wat ze zijn. Zo om onderuit te komen de weg
die ze hadden moeten gaan.

In dit hoofdstuk staat ook duidelijk de rol van man en vrouw, het respect en ook
het gedeelte trouwen. Nu, trouwen is weer zo’n aards menselijke beperking. Elk
wel opgevoed persoon zal zijn / haar verantwoordelijkheid moeten nemen en
respect hebben naar die partner met wie hij / zij de toekomst mee wil invullen.
Daar zijn geen contracten voor nodig laat staan wettelijke verbintenissen. Het
feit dat men vasthoudt aan deze vreemde uitgangspunt maakt duidelijk hoe
ziekelijk het menselijk ras is. Men mag geen tweede vrouw hebben want dat
staat zo op een velletje papier. Laat staan als je er een harem op na zou houden.
Maar dan komt mijn punt, waarom is een persoon die een harem vrouwen
heeft, hen allemaal onderdak geeft en zorgt voor hen en de nakomelingen,
een minder persoon dan een persoon die een vrouw heeft en deze minacht,
niet onderhoudt en de kinderen laat dumpen bij een crèche/school? Als een
man en vrouw geen problemen hebben dat er meerdere personen in het spel
zijn en dat ze allen de natuurlijke wetten respecteren kan en mag dat nooit
tegengehouden worden door een stom papiertje. Het respect naar elkaar en het
zorgen dat er geen te kort is aan de ontwikkeling van de nabestaanden moet
de regel zijn, de regel die in het universum wordt gehanteerd.

Wat ik mooi vind is het gedeelte waar de man een streber is (wat de vrouw
overigens ook is) en de vrouw een mooie zachte rol speelt van een vlinder.
Het is mooi omschreven maar ik denk dat de vrouw veelal grotere kwaliteiten
heeft om deze wereld aan te kunnen dan de man. De man is meer domme
kracht in het algemeen en dat met een dosis ego omdat hij meent dat hij het
is. En de vrouw is een wezen dat weet te handelen in de situatie die dan op
haar pad komt. Zij is het wezen dat situaties weet te handelen en weet aan te
pakken en dat allemaal door haar moederlijke instinkt om haar nageslacht te
beschermen en het beste te geven.

Deze stelling vind ik persoonlijk zeer veel zeggen en zet neer wat en waar
wij mensen voor hier zijn: “Het bestaan tussen het begin en het einde van
het leven is gebaseerd op een natuurlijke wet, zonder keuze of dwang. Het is
natuurlijk. Het is natuurlijke vrijheid. In het dieren-, planten- en mensenrijk,
moeten er mannen en vrouwen bestaan, zodat het leven kan doorgaan van het
begin tot het einde.”

Heerlijk is dit om te lezen want hier zit veel wijsheid in en kunnen we ook uit
halen wat ons ware doel is als mens. We denken door meer te bezitten, meer
te hebben, meer te zeggen te hebben maar ook meer over andere te kunnen
beslissen, dat dat het doel is van dit leven. Het is nu al eeuwen bewezen dat
al was je de machtigste farao, de grootste bankdirecteur, de machtigste politicus
of de rijkste man/vrouw, na de dood ben je niets meer dan een levenloos
lichaam net zoals die zwerver die met niets verdween van deze aarde. Met
dat is bewezen dat het gehele menselijk ras aan het dwalen is en zich alleen
maar laat gebruiken als slaaf om te vergaren en te gebruiken. Daarnaast heeft
het menselijk ras niets anders meer te doen als te denken, verbouwen en over
zichzelf, geestelijk ziek te gedragen Er is geen drang meer om onze kinderen
oftewel nabestaanden een betere toekomst te geven. Eerder nog we duwen
onze kinderen al van dag een in een gevangenis die men systeem noemt en
ook hen laat eindigen in een absolute niets en leegte.

Dit hoofdstuk gaat nog dieper en dan komen we op deze regel;
“Aldus kan het verlaten van de natuurlijke rol van het vrouwelijke en het
mannelijke in het leven alleen maar plaatsvinden onder onnatuurlijke omstandigheden
die in strijd zijn met vrijheid en een bedreiging vormen voor de
overleving van de mens”

Hier staat perfect beschreven de ziekelijke wereld we nu ons in bevinden.
Maar het gaat verder en wordt het even duidelijk gesteld hoe we denken over
een vrouw:
“Alle samenlevingen van vandaag de dag kijken naar vrouwen als weinig
meer dan waren. Het Oosten beschouwt haar als een product dat kan worden
gekocht en verkocht, terwijl het Westen haar vrouwelijkheid niet meer herkent.”
Dan komt zelfs de laatste steek onder water:
“Vrouwen dwingen om het werk van een man te doen is een flagrante schending
van de vrouwelijkheid waarmee ze van nature is voorzien en die een
natuurlijk doel definieert die essentieel is voor het leven. Het werk van mannen
verduistert de prachtige kenmerken van de vrouw die zijn gemaakt voor
vrouwelijke taken.”

Dan komt er even een vreemde uitspraak waarvan ik denk, hoe is het mogelijk
dat dit geschreven wordt door een man die Syrië leidt want dat gaat totaal
tegen zijn geloof in:
“Een vrouw heeft het volledige recht om te leven zonder te worden gedwongen
te veranderen in een man en haar vrouwelijkheid op te geven.”
Dat mensen vrij zijn in wat ze willen doen in het leven is een universeel recht,
toch gaat men hier voorbij aan de indoctrinaties, ego, voeding en maatschappelijke
vergiftiging van het menselijk ras. In de natuur zal men zelden zien dat
een plant, dier of wat dan ook een ander geslacht aan neemt. Puur omdat het
een “kronkel” is van het menselijk DNA, wil men het op een of andere manier
toch rechtvaardigen als men in een keer gaat verbouwen. Een mens is gekomen
zoals deze moet komen en zoals ik al eerder stelde, buiten de “kronkel” is het
ook omdat in heel veel gevallen deze personen die zich ombouwen de totale
verantwoordelijkheid willen ontlopen die hen opgelegd is door moeder natuur.
Moeder natuur maakt geen vergissingen en als je geboren wordt als man, ben
je een man en als vrouw dan ben je een vrouw. Dat er bij mannen vrouwelijke
gevoelens kunnen zijn en bij de vrouw mannelijke, heeft NIETS te maken
dat men het verkeerde geslacht heeft, dat heeft te maken hoe ver men in de
wereld van de natuur is. Van nature is de afstand man en vrouw nihil en kan
een man net zo gevoelig zijn als een vrouw en een vrouw net zo hard zijn als
een man. Dat is de rol die men in het systeem duidelijk wil stellen en mensen
onderdrukt. Maar dat maakt een man geen vrouw die kan baren en een vrouw
die de mannelijke rol gaat spelen. Dat zijn geestelijke kronkels als gevolg van
een zieke maatschappij waar vele mensen de weg in kwijt zijn.

Hier is het bewijs van het denken in een kronkel ik citeer:
“De fysieke structuur, die van nature anders bij mannen en vrouwen, leidt tot
verschillen in het functioneren van de organen,”
Tot zo ver klopt het precies maar dan gaat het komen:
“die op hun beurt leiden tot verschillen in de psyche, stemming, emoties,”
Dit is absoluut het bewijs van in een kronkel denken en slaaf zijn aan een
systeem. Dan komt er weer een waarheid als afsluiting:
“maar ook in fysieke verschijning.”

Natuurlijk ziet een man er anders uit als een vrouw. Is een kenmerk voor ons
allen en is ook dat men zoveel kan verbouwen en geld steken in ziekelijke
operaties maar men nooit die man of die vrouw kan zijn die je wilt zijn.
Het is in het menselijk ras zonder technische ingrepen, onmogelijk dat een
omgebouwde man een baby baart en een omgebouwde man een vrouw kan
bevruchten. Dat heeft de natuur bepaald! Wat men alleen doet is het uiterlijke
vel aanpassen om zo de illusie te kweken dat men een van het andere geslacht
is! Deze ziekelijke kronkel zien we weer steeds meer opduiken en is alleen
het bewijs dat het menselijk ras in een verval aan het geraken is. Dan zeg ik
op mijn beurt dat ik respect heb voor die mannen die met mannen vrijen waar
er één altijd de vrouwenrol op zich neemt en waar de vrouw met een vrouw
vrijt en daar veelal één de mannelijke rol neemt. Die verlangens kunnen er
zijn en dat zien we ook in de dierenwereld.

Als laatste wil ik met deze regel sluiten waar ik geheel achter sta in zowel
ombouwen als de rol spelen in het huidige systeem:
“Het negeren van de natuurlijke verschillen tussen mannen en vrouwen en
hun rol verwisselen is een absoluut onbeschaafde houding, vijandig tegenover
de wetten van de natuur, destructief voor het menselijk leven, en een echte
oorzaak voor de ellende van het menselijke sociale leven.”
Om het geheel af te sluiten van dit hoofdstuk wil ik ook duidelijk stellen dat
de vrouw ook moet kunnen werken maar dan moet dit niet ten koste gaan
van de kinderen en nabestaanden. Er zijn zeker nog wegen te gaan dat de
vrouw mee doet in het werkproces maar dat moet dan wel inhouden dat ze
haar verantwoordelijkheid als zijnde vrouw niet moet laten vallen. Die verantwoordelijkheid
is dan dat ze of geen kinderen moet baren of haar werk in
moet delen dat ze wel de tijd heeft als de kinderen haar nodig hebben. Want
we hebben nog een belangrijk punt te gaan en dat is dat men de kinderen niet
meer hoeft te dumpen op scholen omdat scholen in de vorm zoals ze nu zijn,
verleden tijd gaan worden.

Als laatste van dit hoofdstuk wil ik wat citaten plaatsen die een geweldige
impact hebben gemaakt op mij. Het zijn woorden die direct tot de kern gaan
en de basis zijn van een geweldige gemeenschap.
“Kinderen moeten worden opgevoed door hun moeders in een gezin waar
de ware beginselen van het moederschap, vaderschap en kameraadschap van
broeders en zusters de overhand hebben.”
“Voor kinderen die noch familie, noch onderdak hebben is de samenleving
hun voogd, en alleen voor hen, heeft de samenleving kinderdagverblijven en
aanverwante instellingen nodig. Het is beter voor hen om te worden verzorgd
door de maatschappij dan door personen die niet hun ouders zijn.”

“Elke poging om kinderen te scheiden van hun moeders is dwang, onderdrukking
en dictatuur.”
“Het is onrechtvaardig om een vrouw, tijdens de zwangerschap, te plaatsen in
omstandigheden van fysieke arbeid.”
“Geen van hen moet trouwen met de andere tegen zijn of haar wil.”
“De vrouw is de eigenaar van het huis.”
“Het niet vasthouden aan deze natuurlijke rollen en het negeren van hun beperkingen
komt neer op een moedwillige daad van corruptie tegen de waarden
van het leven zelf.”
“Het bestaan tussen het begin en het einde van het leven is gebaseerd op een
natuurlijke wet, zonder keuze of dwang.”
“Alle samenlevingen van vandaag de dag kijken naar vrouwen als weinig
meer dan waren. Het Oosten beschouwt haar als een product dat kan worden
gekocht en verkocht, terwijl het Westen haar vrouwelijkheid niet meer herkent.”NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.