Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 45 - 
3-24 DE NATIE

De natie is de nationale politieke “paraplu” voor het individu; het is groter dan
de sociale “paraplu” die door de stam aan haar leden wordt geboden. Tribalisme
brengt schade toe aan nationalisme, omdat tribale loyaliteit de nationale loyaliteit
verzwakt en bloeit op haar kosten. Op dezelfde manier, bloeit loyaliteit aan
de familie ten koste van tribale loyaliteit en verzwakt haar. Nationale loyaliteit
is essentieel voor de natie, maar tegelijkertijd is het een bedreiging voor de
mensheid. De natie in de wereld gemeenschap is vergelijkbaar met de familie
in de stammen gemeenschap. Hoe meer onderlinge vetes de families van de
stam hebben en hoe fanatieker ze worden, hoe meer de stam wordt bedreigd.
De familie wordt bedreigd wanneer haar individuele leden vetes uitvechten
en alleen hun persoonlijke belangen nastreven. Evenzeer is het zo dat als de
stammen van een natie ruzie zoeken en alleen hun eigen belangen nastreven,
dan wordt het land ondermijnd.

Nationaal fanatisme, uitgedrukt in het gebruik van geweld tegen zwakke
landen, of nationale vooruitgang die ten koste gaat van andere volken, is
kwaadaardig en schadelijk voor de mensheid. Echter, sterke individuen met
zelfrespect en bewust van hun eigen individuele verantwoordelijkheid zijn
belangrijk en nuttig voor de familie, net als een sterke en gerespecteerde familie,
die zich bewust is van haar belang, sociaal en materieel gunstig is voor de
stam. Evenzeer nuttig voor de hele wereld is een progressieve, productieve en
beschaafde natie. De nationale politieke structuur wordt beschadigd wanneer
het afdaalt naar een lager sociaal niveau, namelijk dat van de familie en de
stam, en probeert te handelen volgens hun manieren en hun gezichtspunten
overneemt.

De natie is een uitgedijde familie die door de periode van de stam is gegaan
en door de diversificatie van de stammen die zich vertakt hebben uit een gemeenschappelijke
bron. Het omvat ook die leden die zich verbonden hebben
met haar lot. De familie groeit evenzeer pas uit tot een volk na het passeren
van de periode van de stam en haar diversificatie, maar ook door het proces van
wederzijdse betrekkingen, dat tot stand komt als een resultaat van de interactie
tussen de verschillende gemeenschappen in een samenleving. Onvermijdelijk
wordt dit bereikt over een lange periode van tijd. Hoewel het verstrijken van
de tijd nieuwe naties creëert, doet het ook oude uiteen vallen. Gemeenschappelijke
oorsprong en gemeenschappelijke doel, via wederzijdse betrekkingen,
zijn de twee historische grondslagen voor iedere natie, hoewel oorsprong op
de eerste plaats komt en de aansluiting op de tweede.

Een natie wordt niet alleen gedefinieerd door herkomst, ook al is de herkomst
haar basis en begin. In aanvulling op haar oorsprong, wordt een land gevormd
door menselijke betrekkingen in de loop van de geschiedenis die een groep
mensen er toe zetten om te leven in een gebied, tot het ontwikkelen van een
gemeenschappelijke geschiedenis, tot het vormen van een erfgoed, en om
hetzelfde lot onder ogen te zien. Een natie wordt, ongeacht de bloedband,
gevormd door een gevoel van verbondenheid en een gedeelde bestemming.
Maar waarom geeft de kaart van de aarde getuigenis van grote landen die
zijn verdwenen om plaats te maken voor de opkomst van andere landen? Is
de reden alleen een politieke, zonder enige relatie met het sociale aspect van
De Derde Universele Theorie? Of is het een sociale en dus van belang voor
dit deel van Het Groene Boek? Laten we dat eens nader bekijken.

De familie is ontegensprekelijk een sociale structuur in plaats van een politieke.
Hetzelfde geldt voor de stam, want het is een familie die zich heeft
verveelvoudigd en zich heeft uitgebreid tot vele families. Evenzeer is waar,
dat de natie een stam is die uitgegroeid is en waarvan de takken zich hebben
vermenigvuldigd en stammen geworden zijn. De natie is ook een sociale
structuur waarvan de gemeenschappelijke band het nationalisme is; de stam
is een sociale structuur waarvan de gemeenschappelijke band het tribalisme
is; de familie is een sociale structuur bijeengehouden door de familiebanden;
en mondiale samenleving is een sociale structuur waarvan de band de mensheid
is. Deze feiten spreken voor zich. Dan is daar de politieke structuur van
staten die de politieke kaart van de wereld probeert te vormen.

Maar waarom verandert de kaart van de wereld steeds van het ene tijdperk
naar het volgende? De reden hiervoor is dat de politieke structuren wel of niet
in overeenstemming zijn met de sociale structuren. Indien de politieke structuur
en de sociale realiteit in overeenstemming zijn, zoals in het geval van de
natiestaat, is de laatste duurzaam en verandert deze niet. Als er een verandering
wordt geforceerd door extern kolonialisme of interne ineenstorting, komt deze
steeds terug onder de vlag van nationale strijd, nationale opleving of nationale
eenheid. Wanneer een politieke structuur meer dan een natie omvat, zal haar
kaart worden verscheurd door elke natie, het zal onafhankelijkheid verkrijgen
onder de vlag van zijn respectieve natie. Zo zijn de kaarten van de imperiums
waarvan de wereld getuige is geweest verscheurd omdat ze bestaan uit een
aantal landen. Wanneer elk land sterk vasthoudt aan zijn nationale identiteit
en streeft naar onafhankelijkheid, worden politieke imperiums verscheurd
en keren hun componenten terug naar hun sociale afkomst. Dit is meer dan
duidelijk door de loop van de geschiedenis van de wereld indien bekeken
door de eeuwen heen.

Maar waarom waren deze imperiums samengesteld uit verschillende landen?
Het antwoord is dat de staat geen sociale structuur is, zoals de familie, de
stam en de natie, maar eerder een politieke entiteit opgericht door een aantal
factoren, waarvan de eenvoudigste en belangrijkste het nationalisme is. De
nationale staat is de enige politieke vorm die in overeenstemming is met de
natuurlijke sociale structuur. Het bestaan ervan is blijvend, tenzij het wordt
onderworpen aan de tirannie van een ander sterker nationalisme of tenzij haar
politieke structuur, als staat, wordt beïnvloed door de sociale structuur in de
vorm van stammen, clans en families.

Een politieke structuur raakt gecorrumpeerd als het wordt ondergeschikt
gemaakt aan de sektarische sociale structuur van de familie, stam of sekte
en de kenmerken daarvan overneemt. Religieuze, economische en militaire
factoren dragen ook aan het vormen van een staat die afwijkt van de basis,
nationale staat. Een gemeenschappelijke religie, evenals de noodzaak voor
economische of militaire veroveringen, kan leiden tot een staat die meerdere
landen omvat. Dus kan in een tijdperk de wereld getuige zijn van een staat
of een rijk die uiteen zal vallen in een ander tijdperk. Wanneer de geest van
het nationalisme sterker naar voren treedt dan religieuze loyaliteiten, of als er
een conflict oplaait tussen de verschillende nationaliteiten die samengebracht
waren, door bijvoorbeeld een religie, wordt elke natie onafhankelijk en herstelt
zijn sociale structuur. Dat imperium verdwijnt dan. De rol van religie komt
weer naar boven wanneer de religieuze geest sterker naar voren komt dan de
geest van het nationalisme. Bijgevolg worden de verschillende nationaliteiten
verenigd onder de vlag van religie tot de nationale rol weer opduikt, en ga
zo maar door.

Alle staten die zijn samengesteld uit verschillende nationaliteiten, om welke
reden dan ook - religie, economie, militaire macht of door de mens gemaakte
ideologie zal worden vernietigd door het nationale conflict tot elke natie zijn
onafhankelijkheid terug krijgt, omdat de sociale factor onvermijdelijk zal
zegevieren over de politieke factor. Ondanks de politieke omstandigheden die
de oprichting van een staat noodzakelijk maken, is de basis voor het leven van
individuen de familie, en deze breidt zich uit tot de stam, de natie, en uiteindelijk
de hele mensheid. De essentiële factor is de sociale factor.

Nationalisme is een permanente factor. De nadruk moet worden gelegd op de
maatschappelijke werkelijkheid en de zorg voor de familie ten einde geïntegreerde,
goed opgeleide mensen voort te brengen. Zorg moet daarna worden
gegeven aan de stam als een sociale “paraplu” en een natuurlijke sociale school
die haar leden ontwikkelt tot het postfamilie stadium. De natie volgt daarna. Het
individu leert sociale waarden voornamelijk via de familie en de stam die een
natuurlijke sociale structuur vormen die niet gecreëerd is door een bijzonder
individu. Het verzorgen van de familie is in het belang van het individu net als
de zorg van de stam in het belang is van het gezin, het individu en de natie; het
is onderdeel van de nationale identiteit. De sociale factor, de nationale factor,
is de echte constante dynamische kracht achter de geschiedenis.
Het negeren van de nationale band van menselijke gemeenschappen en het
instellen van een politiek systeem dat in tegenstelling is tot de sociale werkelijkheid
vestigt slechts een tijdelijke structuur die vernietigd zal worden door
de beweging van de sociale factor van deze gemeenschappen, dat wil zeggen,
de nationale integriteit en de dynamiek van elke gemeenschap.
Deze feiten zijn inherent aan het leven van de mensheid en zijn geen intellectuele
speculaties. Elk individu in de wereld moet zich bewust zijn van deze
realiteit en daarnaar handelen, zodat zijn acties de moeite waard zijn. Om te
voorkomen dat afwijking, wanorde en schade in het leven van groepen mensen,
die het resultaat zijn van een gebrek aan begrip en respect voor deze principes
van het menselijk leven, ontstaan, is het noodzakelijk om deze vastgestelde
realiteit te leren kennen.

Mijn visie en mijn gedachten

In feite heb ik dit allemaal al toegelicht en vallen we in herhalingen. Dat zie je
in dit lange stuk waar men probeert te gaan verklaren hoe een natie opgebouwd
moet zijn. Nu, het maakt niet uit of je over een gezin (stam/boom) praat van
4 personen of een groep van mensen of een geheel land. De principes blijven
hetzelfde en zijn door te voeren in alle facetten van het leven en de mensheid.
Momenteel hebben we op deze wereld te maken met ongeveer 7.5 miljard
mensen die allemaal een andere opvatting hebben van leven en laten leven. Er
zijn er bij die op macht uit zijn er zijn er ook bij die graag een slavenrol spelen
en alles wel goed vinden. Toch hebben al deze mensen een zaak gemeen, ze
zijn mens en geschapen vanuit één doel en dat is bijdragen aan het geheel. Nu
zijn er in al de jaren normen en waarden gezet en steeds meer zijn er wetten
en regels nodig om die te hanteren. Maar wat we alsmaar mis zien is dit; als
we alles eens zouden gaan omgooien en zonder regels zouden gaan leven wat
de mens dan gaat doen. Klopt, de eerste tijd zal het een rommel zijn maar
langzaam maar zeker gaat de mens weer zijn plaats krijgen in de natuur, met
die regels, met die normen en waarden en met dat respect wat we verloren zijn.
In de natuur heeft alles zijn plaats en doet alles mee aan het geheel. Zonder
zich te zien als slachtoffer, zonder zich te zien als held of absolute baas. De
bomen groeien, de planten zijn er waar nodig en de dieren leven van dag tot
dag om zo hun deel te vervullen in het geheel. De ene plant leeft een week
de andere soms 100 jaren maar niet één heeft een mindere waarde. Eendagsvlinders
zijn er omdat ze nodig zijn en een tor, een vlieg, een leeuw, noem
het maar op, is het geheel van de absolute complete stam. Er is geen haat en
nijd, er is geen afgunst en alles doet waarvoor deze in ons huidige universum
is verschenen. De mens meet zich een andere rol aan en denkt boven zaken
te staan en dat maakt dat er allerlei scheve constructies worden bedacht om
dat te rechtvaardigen.

Terugkomend op het hoofdstuk zien we dat ook weer verschijnen want ergens
proef je weer uit dat er “meerdere” moeten zijn en dat men niet kan ontkomen
aan afgunst en macht. Men praat hier nog over diverse landen, nieuwe landen.
Iets wat zal verdwijnen willen we nog kunnen overleven. Landen, gebieden
of eigen hoekjes in een gemeenschap zouden moeten zijn als dat een leeuw
samen leeft met een hert. Toch respecteren ze elkaar maar de leeuw is in dit
geval oppermachtig. Toch heeft de natuur iets geweldigs ingebouwd in het
geheel en dat is dat de leeuw weet dat ze niet alle herten moeten eten omdat er
dan geen leeuw meer bestaat! Dat gegeven zien we in de natuur overal terugkomen.
Een schaap zal het gras zover eten dat het gras weer terug komt. Wat
doet de mens? Deze roeit de andere mens uit omdat men denkt dat zij beter
zijn. Niet wetende dat ze wel afhankelijk zijn van die mensen die ze uitroeien.

Er was laatst een documentaire over de tweedewereldoorlog waar mevrouw
Ursula Haverbeck bewezen heeft dat de Holocaust niet bestaan heeft zoals
we het in de geschiedenis boeken kunnen lezen. De vele dode mensen waren
lijken die bezaaid waren over geheel Duitsland en haar meest opmerkelijke
uitspraak was dat Auschwitz geen gaskamers had en dat het technisch onmogelijk
is om zoveel mensen te vergassen op de manier die ons voorgehouden
werd. Nog frappanter was de uitspraak waarin ze vertelde dat Auschwitz een
werkkamp was en dat de werknemers die wel voor oorlogsmateriaal moesten
zorgen wel moesten kunnen werken. Ook dat was een uitspraak die je tot
denken zet. Oude geschriften wezen inderdaad uit dat de mensen in dat kamp
meer hadden dan de Duitsers in het land!

Waarom ik dit aan haal is omdat men zelfs in de oorlogen de werknemers
wel mee moest hebben anders was er geen materieel. Het geheel is nodig en
blijkbaar wist ook Hitler dat hij mensen nodig had om de oorlogen te kunnen
vervolgen. Je gaat niet je eigen graf graven door mensen die ingezet kunnen
worden te elimineren. Dus wat we hier hebben is dat men vreest dat men
gehele volkeren uit gaat moorden terwijl dat volgens de natuurwetten niet
zal gebeuren.

Als men verder gaat lezen in dit hoofdstuk zien we dat we over nationalisme
hebben en de ene denkt beter te zijn dan de andere. Hier zien we dan ook weer
dat er alsmaar het addertje blijft kruipen waar mensen denken boven andere
mensen te staan. Iedere groep denkt het nog steeds beter te doen dan de ander
en iedere keer zien we dat het alsmaar gaat om te heersen over andere. Men
haalt er van alles bij, het geloof is beter, de inzichten zijn beter en de gedachten
zijn beter. Maar uiteindelijk wordt er niet aan gedacht dat we allemaal een
blaadje zijn van die ene boom die we gezamenlijk in leven moeten houden.
Daarom is het heel belangrijk dat we religie niet meer zien als een lijdraad
maar zoals ik al eerder schreef, een clubje waar je je tijd wilt doden. We zien
in de vele landen rond de wereld dat religie veel verpest en veel haat en nijd
verspreidt. Als we werkelijk om ons heen gaan kijken, zien we dat in heel veel
gevallen religie de wortel is van veel ellende. Geloven moet iedereen kunnen
in wat ze denken maar geloven kan en mag nooit een lijdraad zijn voor een
commune, een land, een staat.

Frappant is dat men het ook heeft over militaire macht. Dan moet ik helaas
toegeven dat militairen de meest gehersenspoelde wezens zijn die we rond
hebben lopen. Als jij via een commando het leven kan nemen van een ander
persoon dan is er werkelijk iets mis in je hoofd en zal het tijd worden dat deze
mensen voorgoed onder therapie gaan of opgesloten worden. De grootste
criminelen zijn de militairen die menen te mogen doden. Daarom zal er in de
wereld van eenheid geen plaats zijn voor militairen in welke vorm dan ook.
Want we praten hier ook over een politie macht of wat voor clubjes dan ook
die letsel, pijn en leed bewust toebrengen aan een medemens.
Men ziet in dit hoofdstuk dat men een natie toch nog weer boven een land
zet en dat weer boven raden en bevolking en zo zijn we dus toch weer beland
in een oude structuur. Wil men zaken doorbreken zal er ook anders gedacht
moeten worden en de basis daarvan wordt hier wel geëindigd met de zin;
“respect voor deze principes van het menselijk leven, ontstaan.....”
Dat moet de lijdraad zijn van elk levend wezen wat mens heet. De natuur leeft
al volgens deze wetten alleen wij denken daar ons niet aan te hoeven houden.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.