Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 39 - 3-18 LAND

Land is het privť-eigendom van niemand. Integendeel, iedereen heeft het recht
om het heilzaam te gebruiken door te werken, landbouw te beoefenen of vee
te weiden zolang hij en zijn erfgenamen erop leven - dat om hun behoeften
te bevredigen, maar zonder anderen in dienst te hebben met of zonder loon.
Als gronden in particulier bezit zijn, zouden alleen de nu levenden er een
deel in hebben.

Land is permanent, terwijl degenen die profiteren van het land, in de loop
van de tijd, veranderingen van beroep, mogelijkheden en bestaan ondergaan.
Het streven van de nieuwe socialistische maatschappij is het creŽren van een
samenleving die gelukkig is omdat ze vrij is. Dit kan alleen worden bereikt
door te voldoen aan de materiŽle en geestelijke behoeften van de mens, en
dat op zijn beurt, komt tot stand door de bevrijding van deze behoeften van
de controle door anderen. Bevrediging van deze behoeften dient te worden
bereikt zonder uitbuiting of slaven; anders worden de aspiraties van de nieuwe
socialistische samenleving weersproken.

Dus de burger in deze nieuwe samenleving stelt zijn materiŽle behoeften
zeker, hetzij door middel van zelfstandige arbeid, of door een partner te zijn
in een collectief bedrijf, of door het verlenen van openbare diensten aan de
samenleving, die op haar beurt voorziet in zijn materiŽle behoeften.
Economische activiteiten in de nieuwe socialistische maatschappij zijn productief
en gericht op de bevrediging van de materiŽle behoeften. Het is niet
een onproductieve activiteit, noch een die op zoek is naar winst voor extra
besparingen buiten de bevrediging van deze behoeften. Dit is volgens de
nieuwe socialistische basis onaanvaardbaar. Het enige legitieme doel voor
particuliere economische activiteiten is om de eigen behoeften te bevredigen,
omdat de rijkdom van de wereld, evenals die van elke individuele maatschappij,
eindig is in elke fase.

Niemand heeft het recht om een economische activiteit, waarbij een rijkdom
die groter is dan de bevrediging van de eigen behoeften kan worden vergaard.
Dergelijke accumulaties zijn in feite het ontnomen recht van anderen. Men
heeft alleen het recht om te sparen van zijn eigen productie en niet door
anderen in dienst te nemen, of te sparen van zijn of haar eigen behoeften en
niet die van anderen. Als economische activiteit is toegestaan die verder gaat
dan de bevrediging van behoeften, dan zullen sommige meer verwerven dan
nodig is voor hun behoeften, terwijl anderen zullen worden beroofd. Sparen
van meer dan de behoefte is het aandeel van een ander van de rijkdom van de
samenleving. Het toestaan van particuliere economische activiteit om rijkdom
te vergaren boven de bevrediging van de eigen behoeften of door anderen in
dienst te nemen om in de eigen behoeften te voorzien of daarboven, of om
spaargeld veilig te stellen, is de essentie van uitbuiting.

Het werken voor loon, naast het feit dat het slavernij is, zoals eerder vermeld,
creŽert een afwezigheid van prikkels omdat de producent een loontrekkende
is en geen partner. Zelfstandigen zijn ongetwijfeld toegewijd aan hun werk,
omdat ze daarmee voldoen aan hun materiŽle behoeften. Degenen die werken
in een collectieve instelling zijn ook toegewijd aan hun werk, omdat ze daarin
partners zijn en zij aan hun materiŽle behoeften voldoen via de productie. Wie
werkt voor een loon echter heeft weinig prikkels om te werken.
Werken voor loon heeft niet het probleem van de motivatie opgelost voor het
verhogen en het ontwikkelen van de productie. Of het nu een dienst is of de
productie van goederen, werken voor een loon is continu achteruitgang, omdat
zij wordt uitgevoerd door ongemotiveerde loontrekkenden.

VOORBEELDEN VAN LOON-ARBEID: VOOR DE SAMENLEVING,
VOOR PRIVATE ONDERNEMINGEN, EN HET ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP:
Eerste voorbeeld:
(A) Een arbeider produceert tien appels voor de samenleving. De samenle172
HET ENERGIENIALE LEVEN
ving geeft hem een appel voor zijn productie en dit voldoet volledig aan zijn
behoeften.
(B) Een arbeider produceert tien appels voor de samenleving. De samenleving
geeft hem een appel voor zijn productie en dit voldoet niet aan zijn behoeften.
Tweede voorbeeld:
Een arbeider produceert tien appels voor een ander persoon en krijgt loon
minder dan de prijs van een appel.
Derde voorbeeld:
Een arbeider produceert tien appels voor zichzelf.
De conclusie:
Het eerste voorbeeld (a); omdat het loon van de arbeider beperkt is tot een
eenheid die aan zijn behoeften voldoet, heeft hij geen prikkel om zijn productie
te verhogen. Dus, alle beroepsbevolking die werkt voor de maatschappij is
psychologisch apathisch.
(b) De werknemer heeft geen reden om zelfs maar te produceren, omdat hij
niet aan zijn behoeften kan voldoen op basis van loon. Maar, hij werkt zonder
enige prikkels want in het algemeen is hij, net als alle leden, gedwongen te
berusten in de werkomstandigheden van de samenleving.
In het tweede voorbeeld, werkt de arbeider in principe voor loon en niet om
te produceren. Omdat zijn loon niet kan voldoen aan zijn behoeften, zijn de
keuzes ofwel op zoek naar een andere baas om een beter loon voor zijn werk
te krijgen, ofwel wordt hij gedwongen, om te blijven waar hij is, als een
kwestie van overleven.
In het derde voorbeeld, is alleen de zelfstandige degene die gretig en vrijwillig
produceert.

In een socialistische maatschappij, is er geen mogelijkheid voor privťproductie
die de bevrediging van de eigen behoeften overtreft omdat de bevrediging van
behoeften op de kosten van anderen niet is toegestaan. Bovendien werken

socialistische bedrijven alleen voor de bevrediging van de behoeften van de
samenleving. Dienovereenkomstig, demonstreert het derde voorbeeld de solide
basis van de economische productie.

Echter, in alle gevallen, zijn zelfs de slechtste productiemethoden geassocieerd
met overleven. Het bewijs daarvan is dat, zelfs hoewel in de kapitalistische
samenlevingen de productie accumuleert en zich uitbreidt in de handen van
slechts een paar eigenaren die niet werken, maar profiteren van de inspanningen
van anderen, de arbeiders nog steeds gedwongen worden om te produceren
om te overleven. Echter, het Groene Boek lost niet alleen het probleem van de
materiŽle productie op, maar voorziet ook in een uitgebreide oplossing voor
de problemen van de menselijke samenleving, zodat mensen totaal kunnen
worden bevrijd, materieel en spiritueel, om hun geluk te bereiken.
Andere voorbeelden:
Als we aannemen dat de rijkdom van een samenleving tien eenheden is en
haar bewoners zijn tien personen, dan is het aandeel van elk lid een tiende
van het totaal of een eenheid per persoon. Als sommige leden van deze samenleving
meer dan een eenheid elk krijgen, dan krijgt een bepaald aantal
van de maatschappij niets. Hun aandeel in de rijkdom van hun samenleving is
overgenomen door anderen. Vandaar de aanwezigheid van rijk en arm in een
uitbuitende maatschappij. Laat ons ook veronderstellen dat vijf leden van die
bepaalde samenleving elk twee eenheden heeft. In een dergelijk geval wordt
de helft van de maatschappij beroofd van hun rechten op de rijkdom van hun
samenleving; want wat van hen is, wordt overgenomen door anderen.
Indien een individu van de samenleving slechts een van de eenheden van de
rijkdom van de maatschappij nodig heeft om zijn behoeften te bevredigen, dan
nemen degenen die beschikken over meer dan een eenheid in feite de rechten
van de andere leden van de samenleving in beslag. Omdat een eenheid alles
is wat nodig is om aan de behoeften van een individu te voldoen, hebben de
extra eenheden die verworven worden het doel om te sparen. Dit kan alleen
worden bereikt ten koste van de behoeften van anderen; de verwerving van

het aandeel van anderen in de rijkdom. Dit is de reden achter het bestaan van
mensen die hamsteren en niet uitgeven; degenen die sparen bovenop de bevrediging
van hun behoeften; en het bestaan van mensen die bedelen en zijn
beroofd van hun recht op de rijkdom van de samenleving en die niet genoeg
hebben om te consumeren. Dat is een daad van plundering en diefstal, die
toch volgens de onrechtvaardige en uitbuitende regels in deze maatschappij,
legitiem en openbaar is.

Het eventuele surplus boven de bevrediging van behoeften moet uiteindelijk
behoren aan alle leden van de samenleving. Individuen echter, hebben het recht
om te sparen van hun aandeel toegewezen voor hun eigen behoeften, terwijl
het vergaren van rijkdom boven de bevrediging van de eigen behoeften een
inbreuk is op de openbare rijkdom.

De ijverige en bekwamen in een samenleving hebben niet het recht om op
basis van dit voordeel van het aandeel van anderen te nemen. Zij kunnen hun
talenten gebruiken om hun eigen behoeften te bevredigen en te besparen op
deze behoeften. Net als elk ander lid van de samenleving, moeten de ouderen
en de geestelijk en lichamelijk gehandicapten hun eerlijke deel van de rijkdom
van de samenleving krijgen.

De rijkdom van een samenleving kan worden vergeleken met een leverancier
of een winkel die een bepaald aantal mensen voorziet van een dagelijks
rantsoen voor hun behoeften. Elke persoon heeft recht om te besparen op
die rantsoenen zoveel hij wil, dat wil zeggen, om te consumeren van of te
besparen op zijn aandeel zoals hij dat wil, gebruik makend van zijn talenten
en vaardigheden voor dergelijke doeleinden. Echter, zij die gebruik maken
van hun talenten om een grotere rijkdom te verwerven dan nodig is voor de
bevrediging van hun behoeften zijn zonder meer dieven. Daarom maken zij die
rijkdom verwerven boven de bevrediging van hun behoeften in feite, inbreuk
op het publiek recht, namelijk de rijkdom van de maatschappij die is als de
winkel in het genoemde voorbeeld.

Ongelijkheid in de rijkdom van individuen wordt niet getolereerd in de nieuwe
socialistische maatschappij, met uitzondering van hen die bepaalde diensten
verlenen aan de samenleving waarvoor hun een bedrag worden toegekend
evenredig met hun diensten. Dit individuele deel is evenredig aan de hoeveelheid
productie of openbare dienst die extra wordt geleverd.

De menselijke ervaring, door de geschiedenis heen, leverde een nieuw experiment
in een unieke poging in de strijd van mensen voor hun vrijheid, om
geluk te bereiken door het vervullen van hun behoeften, door uitbuiting door
anderen af te weren, door een eind te maken aan tirannie, en door een methode
te vinden om de rijkdom van de maatschappij rechtvaardig te verdelen, zonder
de ander uit te buiten of afbreuk te doen aan hun behoeften. Het is de theorie
van de vervulling van de behoeften voor de emancipatie van de mensheid.
De nieuwe socialistische samenleving is slechts een dialectische uitkomst van
de onrechtvaardige verhoudingen die in de wereld van vandaag. De nieuwe
socialistische maatschappij zal de natuurlijke oplossing introduceren - particulier
eigendom om aan de eigen behoeften te voldoen zonder uitbuiting, en
collectief eigendom, waarin de producenten partners zijn, vervangt de particuliere
ondernemingen die zijn gebaseerd op de productie door anderen, zonder
erkenning van hun recht op een eerlijk aandeel van de productie.

Wie eigenaar is van het huis waarin je woont, de auto waarin je rijdt of het
inkomen waarvan je leeft, bezit je vrijheid, of een deel ervan. Vrijheid is
ondeelbaar. Om gelukkig te zijn, moeten mensen vrij zijn, en om vrij te zijn,
moeten ze de mogelijkheid hebben om in hun eigen behoeften te voorzien.
Wie beschikt over de middelen om aan uw behoeften te voldoen, controleert
de mens of buit hem uit, en maakt hem tot slaaf, ondanks alle wetgeving van
het tegendeel.

De fundamentele en persoonlijke materiŽle behoeften van de mensen beginnen
met voedsel, huisvesting, kleding en transport en moet worden beschouwd als
privť en heilig en hun bevrediging mag niet afhangen van inhuur.

Door te voldoen aan deze materiŽle behoeften via huur, krijgt de oorspronkelijke
eigenaar het recht zich te mengen in iemands persoonlijk leven en de
controle over iemands noodzakelijke behoeften, zelfs als de oorspronkelijke
eigenaar de samenleving in het algemeen is. De oorspronkelijke eigenaar kan
zich iemands vrijheid toe-eigenen en iemands geluk wegnemen. De inmenging
van de oorspronkelijke eigenaar kan bestaan uit het terugnemen van iemands
kleding, en zelfs iemand naakt op straat achter laten. Evenzo kan de eigenaar
van iemands vervoermiddel hem op de stoep achterlaten, en de eigenaar van
iemands huis kan hem dakloos maken.

De noodzakelijk behoeften van mensen kunnen niet worden geregeld door
juridische of administratieve procedures. Zij moeten fundamenteel worden
ingebed in de samenleving in overeenstemming met natuurlijke regels.
Het doel van de socialistische maatschappij is het geluk van de mens die slechts
kan worden bereikt door de vastlegging van iemands materiŽle en geestelijke
vrijheid. Het bereiken van vrijheid hangt af van de private en heilige vervulling
van de behoeften van de mens. Iemands behoeften kunnen niet vallen
onder de heerschappij van anderen en mogen niet worden onderworpen aan
plundering door enige maatschappelijke oorzaak, want dan zal men leven in
onzekerheid. Het ontnemen van de middelen tot vervulling compromitteert
de vrijheid omdat men, in een poging tot vervulling van de basisbehoeften,
onderworpen zou zijn aan de inmenging door externe krachten in iemands
fundamentele belangen.

De transformatie van de bestaande samenlevingen van de loontrekkenden in
die van partners is onvermijdelijk als een dialectische uitkomst van de tegenstrijdige
economische theorieŽn in de wereld van vandaag. Het is ook een
dialectische uitkomst van de onrechtvaardige relatie die is gebaseerd op het
loonsysteem. Geen van deze problemen zijn opgelost tot nu toe.
De antagonistische kracht van de vakbonden in de kapitalistische wereld is in
staat om de kapitalistische loon samenlevingen te vervangen door een maatschappij
van partnerschappen. De mogelijkheid van een socialistische revolutie
begint doordat producenten hun aandeel in de productie overnemen. Bijgevolg
zullen de doelstellingen van de producenten veranderen van een eis voor de
stijging van de lonen tot het controleren van hun aandeel in de productie.
Geleid door Het Groene Boek, zal dit vroeg of laat plaatsvinden. De laatste
stap voor de nieuwe socialistische maatschappij is te komen tot een stadium
waarin winst en geld verdwijnen. De maatschappij zal uitermate productief
zijn; aan de materiŽle behoeften van de maatschappij zal worden voldaan. In
deze laatste fase zal winst verdwijnen evenals de behoefte aan geld.
Erkenning van winst is erkenning van uitbuiting, want winst kent geen limiet.
Pogingen tot nu toe door op verschillende manieren winst te beperken waren
slechts hervormingen, niet radicaal, met de bedoeling om de uitbuiting van de
ene mens door de andere mens te verbieden. De uiteindelijke oplossing ligt
in het elimineren van winst, maar omdat winst de drijvende kracht achter het
economische proces is, is het elimineren van winst niet een kwestie van een
decreet, maar eerder een resultaat van het zich ontwikkelende socialistische
proces. Deze oplossing kan worden bereikt als de materiŽle bevrediging van
de behoeften van de maatschappij en haar leden is bereikt. Werk om de winst
te vergroten zal uit zichzelf leiden tot haar uiteindelijke uitroeiing.

Mijn visie en mijn gedachten

Nu komen we in een hoofdstuk terecht wat zeker lang is en wat eigenlijk alles
omvat. Althans het lijkt erop dat heer Qadhafi alles hier wilde zetten en meteen
vast wilde leggen. Laten we het puntsgewijs doornemen.
Heer Qadhafi laat er geen gras over groeien en zet er meteen neer dat land voor
iedereen is. Land kan overgaan naar de opvolger die het land bewerkt maar het
is simpel, iedereen heeft recht op een stuk land om in zijn/haar eigen levensbehoeften
te voorzien. Mocht je van beroep wisselen dan gaat het land naar die
mensen die met het land verder gaan en zo hun goederen aan kunnen bieden
aan die mensen met andere beroepen en zich niet verdiepen in de landbouw.

Dan stapt men in een keer over naar een maatschappij en wordt er besproken
wat we al eerder aangehaald hebben; materialisme en behoeftes. Daar zal nog
heel hard aan gewerkt moeten worden omdat men duidelijk ziet dat er vele
eeuwen lang hard gewerkt is om de mensheid afhankelijk te maken aan een
systeem. Je gaat niet even dat omzetten en zeggen ďmensen vergeet al die
hebbe dingetjes en alles wat niet werkelijk het leven verrijktĒ. Als je dat gaat
doen ben je al snel een communistische tiran. Het zal de levensstijl zijn die
veranderd moet worden. Mensen moeten gaan zien dat luxe, in welke vorm
dan ook, niet werkelijk bijdraagt aan het gezamenlijke leven. Doch het woord
ďluxeí is ook al weer een moeilijk woord want waaronder stel je goederen die
zaken vergemakkelijken? Een computer kan een luxe zijn maar een computer
kan ook een nood zijn om verder te komen, je te informeren en te kunnen
communiceren. Zo zal er nog heel wat afgetast moeten worden wat voor de
een wel belangrijk is en de ander niet. Je kunt op het land niet iedereen laten
zwoegen met een zeis en een schop. Voor hen is het belangrijk dat er degelijke
apparatuur komt en waar ze hun stukken grond mee kunnen bewerken. Zo
heeft men in alle hoeken van de maatschappij machines nodig om verder te
komen en te voldoen aan de vraag.

Er wordt dan ook duidelijk gesteld in dit stuk dat materiŽle behoeftes en soms
in ander woorden ďluxeĒ zaken allemaal ter diensten moeten staan van het
geheel. En dan met dat punt te stellen is het geen vergaren meer van een persoon
maar het hebben van diverse apparaten, machinerieŽn voor het geheel.
Delen met elkaar en samen zorgen dat de job gedaan wordt.
Ook hier gaat heer Qadhafi voor het eerst in op het gegeven dat men niet meer
neem van het geheel dan dat je gezin nodig heeft. Ik noem maar als een voorbeeld,
waarom 3 broden van het geheel nemen als 2 je gezin voeden? En dat
kun je omzetten in alle facetten van het leven. Je kunt je huis wel volstouwen
met zaken die je wilt hebben en misschien wel dubbel hebben maar als je er
niets mee doet, heeft het geen nut en draagt het niet bij aan het geheel. Nu
zal dit nog het meest moeilijke zijn van het omzetten van een systeem omdat
een mens altijd verzamelwoede heeft en bang is dat het later eens nodig zou
kunnen zijn. Dat later kan voor andere nu zijn en dan is het mooi als het nu al
gebruikt wordt en later eventueel, indien nodig, ook voor jou dienst kan doen.
Vergaren om te hebben is het grootste probleem waar een land (maatschappij)
te maken heeft.

Wat ook frappant is in dit hoofdstuk is het gedeelte over sparen. Sparen kun je
doen vanuit je eigen inzet maar niet via arbeid van andere mensen. Hiermee
sluit je slavernij een heel stuk uit want je kunt zo geen gewin maken door andere
te laten werken en er zelf beter van worden. Door samen te werken zullen
er samen voordelen zijn maar ook samen gewin over de gehele linie. Zoals
gesteld wordt is dat loon de werkprestatie niet werkelijk heeft opgeschroefd en
niet werkelijk de mensen gemotiveerd om meer te doen voor de maatschappij.
Via voorbeelden wordt de huidige maatschappij belicht en daarna ziet men
het alternatief. Het is even iets anders maar wel met een groot bereik en grote
gelijkheid. Zo kunnen meer actieve mensen wel meer sparen maar mag dat
niet van de grote hoop gaan. Van die grote hoop (algemene inbreng) worden
ouderen, invalide en mensen die minder toe in staat zijn, gevoed en voorzien.
Zo heeft dus iedereen een basis en kan iedereen meer inbrengen en meer door
sparen. Kortom, naar gelang je talent in brengt kun je meer sparen meer uitgeven.
Nogmaals, sparen kan alleen door eigen arbeid en niet wat anderen in je
bedrijf steken of via hen binnenkomt. Want dan gaan we weer naar slavernij.
Men leest kort na deze uitleg dat er in de nieuwe structuur geen plaats is voor
grote rijkdommen. Dus daar sluit je mee uit dat er zeer rijken zijn, wat dan
altijd via slavernij verkregen wordt, en arme mensen die niets extraís hebben.
Nu lijkt het allemaal verwarrend maar het komt er simpel op neer dat je wel
extra goederen kunt aanschaffen als je je meer inzet voor het geheel maar dat
je geen rijkdommen kan vergaren die aan het geheel toebehoren. Elke rijkdom
zal verdeeld zijn over het geheel en ter dienste staan van het geheel.
Nu komen we op het punt van vrijheid wat een zeer belangrijk punt is. Vrijheid
wordt hier gesteld als je een huis, wagen, kleding en inkomen hebt. Nu, dat is
er in het nieuwe systeem omdat alles komt uit ťťn pot en ieder dat recht heeft
om dit te bezitten. Het huren van een huis moet kunnen maar zal zo geregeld
worden dat de verhuurder nergens aanspraak op kan maken en zeker geen zeggenschap
op je leven en zaken waar je recht op hebt. Toch komt hier een deel
natuurlijke regels tevoorschijn en zullen ook zo moeten worden gehanteerd.
Wetten en regels zouden dan alleen maar weer het oude systeem in de hand
werken en zo ook weer slavernij.

Zo wordt duidelijk gesteld dat vrijheid niet mag vallen onder heerschappij
of door opleggen door derden. Geld zal zeker in het begin nog een rol spelen
al zal dat in het nieuwe systeem geen rol meer hebben omdat geld geen
optie meer is en gaat verdwijnen. Dat wordt ook meteen verteld in dit deel
en ook het verdelen van winsten en geldelijke inkomen zullen verdeeld gaan
worden onder alle werknemers als zijnde hun partners. Zo zal er dan alleen
maar gewerkt worden wat nodig is omdat winsten en extra inkomens geen
bestaansrecht meer hebben in het nieuwe systeem. Want nu zijn winsten nog
puur alleen voor een selecte groep die de heerschappij hebben over hun slaven.
Nu er geen slaven meer zijn en iedereen gelijk is, heeft het geen zin om
overcapaciteit te draaien of meer en meer te maken. Het is niet nodig en het
is ook niet goed voor het geheel wat al genoeg heeft.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.