Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 34 - 3-9 DE WET VAN DE SAMENLEVING

De wet is het andere probleem, parallel aan dat van het instrument van de
overheid, dat niet is opgelost. Hoewel het werd aangepakt in verschillende
perioden van de geschiedenis, blijft het probleem ook vandaag nog bestaan.
Dat een commissie of een parlement de mogelijkheid heeft de wet van de
samenleving te bepalen is zowel ongeldig als ondemocratisch. Het is ook
ongeldig en ondemocratisch voor het recht van de samenleving dat het kan
worden ingetrokken of gewijzigd door een individu, een commissie, of een
parlement. Wat is dan de wet van de samenleving? Wie stelt die op en wat is
de relevantie ervan voor de democratie?

Het natuurlijke recht van een samenleving is gebaseerd op traditie of religie.
Elke andere poging om een wet gestalte te geven buiten deze twee bronnen
om is ongeldig en onlogisch. Grondwetten kunnen niet worden beschouwd
als de wet van de samenleving. Een grondwet is in wezen een (kunstmatig)
positief recht, en mist de natuurlijke bron van waaruit het afkomstig moet zijn
ter rechtvaardiging.

Het probleem van vrijheid in de moderne tijd is dat grondwetten zijn geworden
tot de wetten van de samenlevingen. Die grondwetten zijn uitsluitend gebaseerd
op de dictatoriale heerschappij die heerst in de wereld van vandaag, reikend
van individu tot partij. Een bewijs daarvan zijn de verschillen in de bestaande
grondwetten, hoewel de menselijke vrijheid een en dezelfde is. De reden voor

de verschillen is de variatie in de veronderstellingen en waarden impliciet in
de diverse instrumenten van de overheid. Dat is hoe de vrijheid kwetsbaar
wordt onder de hedendaagse vormen van de overheid. De wijze waarop een
specifieke modaliteit van de overheid de mensen probeert te overheersen is
opgenomen in de grondwet. De mensen zijn gedwongen om deze te accepteren
op grond van wetten afgeleid van die grondwet, die zelf het product zijn van
tendensen binnen bepaalde instrumenten van de overheid.

De wetten van de dictatoriale instrumenten van de overheid hebben de natuurlijke
wetten vervangen, dat wil zeggen, het positief recht heeft de natuurlijke
wetten vervangen. Bijgevolg zijn de ethische normen in verwarring geraakt.
De mens is in wezen, fysiek en emotioneel, overal hetzelfde. Vanwege dit
feit, zijn de natuurwetten van toepassing op allen. Echter, de grondwet als
conventionele wet ziet de mensen niet als gelijk. Deze visie heeft geen enkele
rechtvaardiging, behalve het feit dat het de wil van het instrument van de
overheid weerspiegelt, zij het een individu, een parlement, een klasse of een
partij. Dat is de reden waarom de grondwet verandert wanneer een verandering
in de instrumenten van de overheid plaats vindt, wat tevens aangeeft dat een
grondwet niet de natuurlijke wet is, maar de ambitie van het instrument van
de overheid om haar eigen doel te dienen.

De intrekking van de natuurlijke wetten van de menselijke samenleving en
hun vervanging door conventionele wetten is het fundamentele gevaar dat
de vrijheid bedreigt. Een regering moet ondergeschikt zijn aan natuurwetten,
niet andersom. De fundamentele wet van de samenleving mag niet worden
onderworpen aan historische omstandigheden of samenstellingen. Het belang
ervan ligt erin dat het het beslissende criterium is in het licht waarvan
waarheid en leugen, goed en kwaad, individuele rechten en plichten kunnen
worden beoordeeld. De vrijheid wordt bedreigd, tenzij de maatschappij vast
houdt aan een heilige wet met vastgelegde regels die niet onderworpen zijn
aan verandering of wijziging door enig instrument van de overheid. Het is
eerder de verantwoordelijkheid van het instrument van de overheid om zich
te houden aan de wetten van de samenleving. Helaas worden mensen over de

hele wereld op dit moment geregeerd door, door mensen gemaakte wetten die
kunnen worden gewijzigd of afgeschaft, afhankelijk van de strijd om de macht
tussen concurrerende vormen van de overheid. Het uitvoeren van volksraadplegingen
over de grondwet is vaak onvoldoende. Volksraadplegingen zijn in
wezen een vervalsing van de democratie, omdat “ja” of “nee” de enige optie
is. Voorts is het volk, onder kunstmatige wetten, gedwongen te stemmen op
deze volksraadplegingen.

Het uitvoeren van een volksraadpleging over een grondwet maakt niet noodzakelijkerwijs
de grondwet tot de wet van de samenleving. Met andere woorden,
de status van een grondwet wordt niet gewijzigd door een referendum; het
blijft niet meer dan het onderwerp van een volksraadpleging. De wet van de
samenleving is een eeuwig menselijk erfgoed, dat niet alleen behoort tot de
levenden. Daarom is het opstellen van een grondwet of het uitvoeren van een
volksraadpleging een aanfluiting.

De catalogi van kunstmatige wetten afkomstig van door de mens gecreëerde
grondwetten zijn overladen met fysieke straffen gericht tegen mensen, terwijl
de traditie weinig van dergelijke maatregelen bevat. Traditie bepaalt de morele,
niet-fysieke straffen die voldoen aan de intrinsieke natuur van de mensheid.
Religie bevat traditie en absorbeert het; en traditie is een manifestatie van
het natuurlijke leven van mensen. Haar leren bestaat uit elementaire sociale
richtlijnen en antwoorden op de fundamentele vragen van het bestaan. De
meeste fysieke straffen worden uitgesteld tot een toekomstig oordeel. Dit is
de meest geschikte wet die respect biedt aan de mens. Religie voorziet niet in
onmiddellijke straffen, behalve in bepaalde dwingende gevallen nodig voor het
welzijn van de samenleving. Religie bevat traditie en traditie is een uitdrukking
van het natuurlijke leven van de mensen. Daarom is religie een bevestiging
van de natuurlijke wetten die daarin worden onderscheiden. Wetten die niet
gebaseerd in religie en traditie zijn slechts een uitvinding van de mens om te
worden gebruikt tegen zijn medemens. Dus deze wetten zijn ongeldig omdat
ze niet afkomstig zijn van de natuurlijke bron van traditie en religie.

Mijn visie en mijn gedachten

Nu komen we op een zeer belangrijke zaak en dat zijn de wetten en de regels.
Al eens opgevallen dat deze wetten en regels veelal kopieën zijn van andere
wetten en regels? Men kopieert wat, maak er een eigen swing aan en daar is
de nieuwe wet of regel in dit systeem. Nu hoeven we allemaal niet het wiel
uit te vinden maar we zitten met verschillende factoren en dat is de verscheidenheid
van mensen. Vele verschillende “kom af” en de diverse geloven met
hun eigen wetten en regels. Dit maakt dat je niet een stempel kan zetten en
zeggen zo moet je leven zo moet je je gedragen.

Daarnaast is er mooi omschreven dat de grondwet een wet is die zeer zeker
niet democratisch is neergezet. Het is op een dictatoriale manier wat regels
zetten waar elke burger zich maar aan te houden heeft. Dat maakt dan weer
dat het wetboek, wat afgeleid is van de grondwet, niets meer is dan opgelegde
slaafse regels.

Elk weldenkend mens weet door de Universele wetten dat hij zich moet
gedragen en handelen. Door er duizenden pagina’s aan regels neer te zetten
maak je het alleen aantrekkelijk om tussen die regels door te leven. Ook geeft
het aan dat de menselijke regels niet voldoen aan wat men wil bereiken. Het
is een boekwerk, wat alles waar het voor gemaakt is, voorbij gaat en de mens
als een slaaf zet onder wat heersers. Zo zien we dat natuurlijke wetten nooit
vervangen kunnen worden door conventionele (menselijke) wetten.
Het werd allemaal heel mooi omschreven in deze passage “De mens is in
wezen, fysiek en emotioneel, overal hetzelfde. Vanwege dit feit, zijn de natuurwetten
van toepassing op allen. Echter, de grondwet als conventionele wet
ziet de mensen niet als gelijk.”

Door dan te stellen dat men de natuurlijke wetten door de conventionele wetten
te vervangen, en daardoor totaal de mist in gaat in het doel van mensen naar
een doel te leiden, is heel mooi gesteld. Uiteindelijk is dat inderdaad het geval
en lijkt het er op dat men met een bedoeling de mens dagelijks met het lot tart
om hem zo de fout in te laten gaan. Is de wet dan geschreven om zoveel mogelijk
afvallers te creëren? Het lijkt er wel op en we zien alleen al in Amerika
dat de gevangenissen overvol zitten en het kennelijk een goede business is om
een gevangenis te runnen. Wetten zijn er dus niet voor de bescherming van de
mensheid maar voor het afvloeien van mensen die zich daartegen verzetten.
Een mooi tegenvoorbeeld is Denemarken die nauwelijks nog gevangenissen
meer heeft! Mensen die van het pad raken worden opgevangen, begeleid en
worden geholpen om de weg weer te volgen. Dat is de Universele weg waar
de mens de mens bijstaat en helpt in een Universele weg.

Zo kunnen we duidelijk stellen dat de grondwet en de daaraan gekoppelde
wetten niets meer zijn dan dictatoriale uitingen van een maatschappij. Men
ziet dat de wetten gekoppeld aan de grondwet ook alsmaar aangepast moeten
worden om zo de huidige machthebbers te dienen. Wetten zijn geen duidelijk
weg van wat wel en niet mag, wetten zijn een slaafse richting van mensen
die niet een eigen weg mogen bewandelen laat staan inslaan. Er werd ook
even geschreven van “De wet van de samenleving is een eeuwig menselijk
erfgoed, dat niet alleen behoort tot de levenden.” Dat is een geweldige stelling
want de Universele wetten gaan alsmaar door en hebben geen einde.
Doch dit voorrecht denkt men ook te kunnen koppelen aan de grondwet en
hun wetboeken! En daar gaat alles mis want ook hier heeft men elke keer te
maken dat de mensheid verandert en zich aan past aan de huidige tijd. Zo zie
je dat je de menselijke regels nooit de Universele regels kan laten vervangen
of er zelfs boven plaatsen.

In het laatste gedeelte gaat men er religie bijhalen en dat is begrijpelijk omdat
zelfs Qadhafi dat niet links mag laten liggen. De stelling over religie is dan
voor mij ook meer een “goedmakertje” naar deze hoek toe. Want ook Qadhafi
weet dat religie afkomstig is vanuit een vieze hoek die mensen via die weg
willen onderdrukken. In dit geval gaat Qadhafi dan ook werkelijk de mist
in, maar zoals ik al aanhaalde, hij kon niet anders. Het is nu eenmaal in de

wereldpolitiek dat je geen kwade mensen moet hebben in het geloof anders
heb je maar een kort leven. Het is zeer moeilijk om traditie te doorbreken daar
deze veelal gekoppeld is aan geloof, oude wetten en regels. Om het totaal om
te gooien zullen we wat ingrijpender te werk moeten gaan en daar is zeker nu
de tijd nog niet rijp voor.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.