Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 33 - 
3-8 VOLKSCONFERENTIES EN VOLKSCOMITÉS

Volksconferenties zijn het enige middel om een volksdemocratie te realiseren.
Elk systeem van de overheid dat in strijd is met deze methode, de methode
van de volksconferenties, is ondemocratisch. Alle gangbare systemen van de
overheid in de wereld van vandaag blijven ondemocratisch, tenzij zij deze
methode overnemen.
- Volksconferenties zijn het einde van de reis van de massa’s op zoek
naar democratie.
- Volksconferenties en Volkscomite’s zijn de vrucht van de strijd
van de mensen voor democratie.
- Volksconferenties en Volkscomite’s zijn geen schepping van de
verbeelding; ze zijn het product van het denken, die alle
menselijke experimenten om de democratie te bereiken, in zich
heeft opgenomen.

Directe democratie is, indien in de praktijk gebracht, ongetwijfeld de ideale
methode van de overheid. Omdat het onmogelijk is om alle mensen op een
plaats te verzamelen, hoe klein ook de bevolking, zodat ze de politiek kunnen
bespreken, onderscheiden en beslissen, verlieten de volken de directe
democratie, dat een utopische idee werd los van de werkelijkheid. Het werd
vervangen door de diverse theorieën van de overheid, zoals de vertegenwoordigende
raden, partijcoalities en volksraadplegingen, die allemaal geďsoleerd
waren van de massa’s en hun het beheren van hun politieke zaken onmogelijk
maakten. Deze instrumenten van de overheid - het individu, de klasse, de sekte,
de stam, het parlement en de partij - hebben tijdens de strijd om de macht de
soevereiniteit van de massa’s geplunderd en de politiek en de autoriteit voor
zichzelf gemonopoliseerd.

Het Groene Boek wijst de massa’s de weg naar een ongekend praktisch systeem
van directe democratie. Geen twee intelligente mensen kunnen het feit betwisten
dat de directe democratie het ideaal is, maar tot nu toe is er geen praktische
methode voor de uitvoering ervan ontwikkeld. De Derde Universele Theorie,
echter, biedt ons nu een praktische benadering van de directe democratie. Het
probleem van de democratie in de wereld zal eindelijk worden opgelost. Alles
wat er nu resteert voor de massa’s is de strijd om alle gangbare vormen van
dictatoriale regeringen te elimineren, zij het het parlement, de sekte, de stam,
de klasse, een-partij-systeem, twee-partij-systeem of multi-partij-systeem, die
ten onrechte zichzelf democratieën noemen. Echte democratie kent maar een
methode en maar een theorie. Het verschil en de diversiteit van de systemen
die beweren democratisch te zijn, leveren in feite het bewijs dat ze dat niet
zijn. De autoriteit van het volk heeft maar een gezicht die alleen kan worden
gerealiseerd door middel van Volksconferenties en Volkscomite’s. Er kan geen
democratie zijn zonder Volksconferenties en Volkscomite’s.
- Ten eerste worden de mensen verdeeld in Basis-Volksconferenties.
- Elke Basis-Volksconferentie kiest haar secretariaat.
- De secretariaten van alle Volksconferenties vormen samen de
Non-Basis-Volksconferenties.
- Vervolgens, kiezen de massa’s van de Basis-Volksconferenties
regerende Volkscomite’s die de overheid vervangen.
- Alle openbare instellingen worden geleid door Volkscomite’s die
verantwoording afleggen aan de Basis-Volksconferenties die het
beleid bepalen en de uitvoering ervan begeleiden.

Dus zowel de regering als het toezicht worden van het volk en de verouderde
definitie van democratie - de democratie is het toezicht van de regering door
het volk - wordt achterhaald. Het zal worden vervangen door de ware definitie:
Democratie is het toezicht van het volk door het volk. Alle burgers die lid zijn
van deze Volksconferenties behoren, qua beroep en functioneel, tot verschillende
sectoren en moeten dus zichzelf vormen in hun eigen professionele
Volksconferenties in aanvulling op zijnde, op grond van hun burgerschap,
leden van de Basis Volksconferenties of Volkscomite’s. Onderwerpen die
door de Volksconferenties en Volkscomite’s worden behandeld, zullen uiteindelijk
hun definitieve vorm aannemen in het Algemeen Volkscongres, waarin
de secretariaten van de Volksconferenties en Volkscomite’s zitting hebben.
Resoluties van het Algemene Volkscongres, dat jaarlijks of periodiek bijeen
komt, worden doorgegeven aan de Volksconferenties en de Volkscomite’s,
die deze resoluties uitvoeren via de bevoegde commissies, die op hun beurt,
verantwoording afleggen aan de Basis Volksconferenties.

De Algemene Volkscongres is niet een verzameling van personen of leden,
zoals die van de nationale parlementen, maar eerder een verzameling van de
Volksconferenties en de Volkscomite’s. Zo is het probleem van het instrument
van de overheid op een natuurlijke manier opgelost, en alle dictatoriale
instrumenten verdwijnen. Het volk wordt het instrument van de overheid, en
het dilemma van de democratie in de wereld is afdoende opgelost.

Mijn visie en mijn gedachten

In het eerste gedeelte van dit stukje zie je duidelijk dat men niet alles op
een hoop kan gooien en dan zeggen “mensen we gaan dat uitvoeren”. Het
probleem van de massa is dus al meteen duidelijk. Ook denkend dat veelal
de mensen een eigen mening en eigen zienswijze hebben. Zo zal men nooit
totaal op een lijn kunnen komen en is er overleg nodig om tot een algemeen
standpunt te komen.

Dat kunnen we niet als we met de gehele bevolking op een plein gaan staan
en elkaar toe roepen hoe ieder het wil hebben. Er is geprobeerd om raden,
partijcoalities en volksraadplegingen in het leven te gaan roepen maar tussen
de bevolking en deze clubjes zaten onoverkomelijke barričres. Veelal waren
deze raden, partijcoalities en volksraadplegingen personen die meenden dat ze
boven de bevolking moesten staan, wat we overigens nu nog zien, ze menen
werkelijk dat zij de sleutel zijn tussen de bevolking en de leidinggevende
personen.

Er wordt iets verder duidelijk gesteld dat we ons moeten richten op zoals
Qadhafi het noemde: de Derde Universele Theorie. Deze theorie is een weg
die ingeslagen kan worden om zo via Volksconferenties en Volkscomite’s de
mensen een democratische maatschappij te verwezenlijken. Als men werkelijk
de Universele regels zou hanteren dan was zelfs dit allemaal niet nodig. Het
Universum hanteert ongeschreven wetten en regels en daar houdt elk deeltje
van het Universum zich aan. Alleen wij mensen denken dat we het beter kunnen
regelen en dat we onze eigen regels en wetten kunnen schrijven. Alsmaar
zien we dat we falen en / of de regels en wetten moeten weer bijgeschaafd /
aangepast worden. Simpel omdat wij de regels en wetten niet kunnen maken
omdat ze al bestaan en de Universele wet is niet te herschrijven.
Basis-Volksconferenties -- Non-Basis-Volksconferenties -- Volkscomite’s, het
is een lange weg die gegaan moet worden om zo tot een beslissing te komen.
Doch als dit systeem werkelijk doorgevoerd zou kunnen worden en de mensen
allen bereid zijn werkelijk mee te denken en niet hun ego boven alles zetten,
zou je kunnen voorstellen dat dit het meest democratisch systeem is. Uiteindelijk
heeft hier iedereen het voor het zeggen en zal er gezamenlijk een weg
gevonden moeten worden. We gaan daar later zeker nog op terugkomen waar
deze zaken verder uitgediept worden.

Het was Qadhafi die via de VN aan gaf dat er eens vrede moest zijn in het
midden oosten en dat in Israel en Palestijnse staat vrede moest komen toen
kwam deze statement twee dagen later.
Talk to Jazeera – Muammar Qadhafi – 25 Sep 09 duurt 23 minuten.
https://youtu.be/ODzOdV7BFuk

Muammar Qadhafi, the Libyan leader, addressed the United Nations General
Assembly in New York earlier this week. His 96-minute speech, which broke
the alloted 15-minute protocol, marked the first time he addressed the international
body since leading a coup in 1969 which ended rule by monarchy
in Libya and brought him to power. In an interview with Al Jazeera’s Ghida

Fakhry, Qadhafi repeated his belief that a two-state solution is not a feasible
approach to resolving the Israeli-Palestinian conflict and bringing peace in
the Middle East.

Helaas is het daarbij gebleven en bleek dat heel wat landen veel geld maken
met deze oorlogen.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.