Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 321-17-1i Tegenstanders plaatsten dit in de sfeer van occultisme

De Weense arts Franz Anton Mesmer ontwikkelt aan het eind van de 18e eeuw 
het therapeutische magnetisme, het mesmerisme, een techniek, deels verwant 
aan de hypnose, maar op een andere basis werkend. De Schotse mijnarts 
James Braid gebruikte hypnose om zijn patiënten mee te verdoven bij operaties. 
Hij is overigens de vader van de naam hypnose. Hij ging zelfs zover te beweren 
dat het magnetisme van Mesmer niet bestond en feitelijk op onbewuste hypnose 
berustte. De arts Jean-Martin Charcot past de hypnose toe binnen de psychiatrische 
praktijk van het 19e-eeuwse Parijs. Hij toonde aan dat onder hypnose de symptomen 
van hysterie verdwenen. Beiden artsen richtten met hypnose de aandacht op het 
psychische en daarom kunnen we ze beschouwen als voorlopers van Sigmund Freud. 
Freud verving hypnose snel door vrije associatie en droomstudie, omdat hij niet 
tevreden was met het resultaat van zijn hypnose-experimenten: hij had soms moeite 
om zijn patiënten in trance te krijgen en herbelevingen waren soms zeer heftig - vooral 
bij vrouwelijke patiënten die in trance in een herbeleving kwamen van seksueel 
misbruik. Volgens sommigen leidde dit mede tot Freuds theorie van het oedipuscomplex.


1-17-1j Toepassingen en kanttekeningen

Een toepassing van hypnose is het niet ervaren, of sterk verminderen van pijn 
(pijnbeleving).
Als therapeutisch hulpmiddel (Hypnotherapie) (zie: Sigmund Freud)
Een omstreden, maar veel toegepaste en doeltreffende toepassing van hypnose is 
regressie, waarbij wordt teruggegaan naar het verleden om een gebeurtenis terug te 
halen in het bewustzijn. Als methode om bewijs in de rechtszaal te verkrijgen, wordt dit 
tegenwoordig nauwelijks meer aanbevolen. In toenemende mate wordt gebruikgemaakt 
van de betreffende therapievorm, waarbij het doel is verdrongen stukjes verleden boven 
tafel te krijgen en gericht los te laten.
Hypnose wordt wetenschappelijk mede gestoeld op de theorie van Freud dat het brein 
uit een bewust en onderbewust gedeelte bestaat. Aan de wetenschappelijke discussie 
over het onbewuste zijn in de afgelopen decennia vooral door de neurologische 
onderzoeken van Antonio Damasio alsmede door neurobiologische onderzoeksresultaten, 
die door het nieuwe beeldvormend medisch onderzoek in de neurowetenschap mogelijk 
werden, nieuwe impulsen gegeven. Daarbij werden de uitgangspunten van de 
dieptepsychologie over de betekenis van onbewuste processen voor de menselijke 
ervaring en het menselijk gedrag nieuw gewaardeerd en in hoge mate bevestigd. 
De door Freud oorspronkelijk nagestreefde biologische toegang tot het onbewuste werd 
door dit nieuwe beeldvormend medisch onderzoek pas echt mogelijk. In reactie daarop 
verklaarden vooraanstaande neurologen in 2004 in een gemeenschappelijk manifest: 
“Wij zijn er achter gekomen dat in de menselijke hersenen neurologische processen en 
bewust beleefde geestelijk-psychische toestanden ten nauwste met elkaar samenhangen, 
en onbewuste processen op een zeer bepaalde wijze voorafgaan aan bewuste processen.”

Trancetoestand wordt, ondanks het wetenschappelijk bewijs via o.a. MRI-scans, niet 
door iedereen geaccepteerd. Er is daarom een tweedeling tussen staat-theoretici, zij die 
geloven in een trancetoestand, en nietstaat-theoretici. Deze laatsten geloven dat hypnose 
een sociaal-cognitief karakter heeft: dat suggestie het werk doet en niet een specifieke 
gedachtentoestand. Aanhanger van deze laatste theorie is The Amazing Kreskin, een 
mentalist die hypnose-technieken gebruikt in tv-shows en openbare optredens in de 
Verenigde Staten. Kreskin werd voor de rechter gedaagd door een andere hypnotiseur, 
omdat hij beweerd had dat er geen trance bestaat. De rechter stelde na het zien van enkele 
van zijn demonstraties, Kreskin in het gelijk. Echter werden daarbij noch MRI-scans, noch 
EEG’s gebruikt, en Kreskins uitspraken zijn dan ook wetenschappelijk onjuist. Van Kreskin 
is de uitspraak bekend, dat hij in een één-op-één-contact niemand iets zou kunnen laten 
doen wat hij niet wil, maar dat hij daar minder zeker van is, als het om een grote groep 
mensen gaat. Gezien Kreskins eigen vele optredens voor een groot publiek, is dat een 
opmerkelijke uitspraak.

Vóór het gebruik van MRI-scans en EEG’s werd tegen hypnose-toestanden ingebracht, 
dat deze nooit wetenschappelijk te testen zouden zijn, omdat door het gebruik van 
suggestie de tests beďnvloed zouden worden en er dus altijd sprake van een placebo-effect 
zou zijn. Het verschil in trance-toestand tussen iemand onder hypnose en iemand die dat 
niet is, is inmiddels geen discussie meer. Ook de verschillende trance-dieptes zijn 
gemakkelijk meetbaar.


1-17-1k Hypnose wordt met succes toegepast als vervanging van (plaatselijke) 
anesthesie, o.m. in de tandartspraktijk

De uit hypnose verkregen informatie kan echter beďnvloed worden door fantasie of 
vervorming van herinneringen. Andere factoren die meespelen zijn een groot vertrouwen 
in de hypnotherapeut (waardoor men gemakkelijker onthullingen doet), de behoefte om 
aan de verwachtingen van de hypnotherapeut te voldoen en (sterke) behoefte aan een 
verklaring voor onbegrepen klachten en problemen. Uit wetenschappelijke experimenten 
is dan ook geen eenduidig beeld gekomen over de betrouwbaarheid van hypnose. 
Dit kan verklaard worden uit het feit dat er zoveel verschillende factoren meespelen, 
zoals verwachtingen, oprechtheid, motieven, integriteit van zowel de hypnotiseur als de 
gehypnotiseerde en conflicterende ervaringen in het onderbewustzijn uit het verleden die 
voor iedereen verschillend zijn.


1-17-1l Hypnose in het strafrecht

De Nederlandse Hoge Raad geeft in een arrest uit 2002 aan dat “het van algemene 
bekendheid is dat bij een onder hypnose gebrachte persoon een verandering optreedt 
in de bewustzijnstoestand”. In de wet staat echter dat een getuigenis ‘in vrijheid moet 
worden afgelegd’. Vervolgens vraagt de Hoge Raad zich af of van een onder hypnose 
afgelegde verklaring kan worden gezegd dat zij in vrijheid is afgelegd. De Hoge Raad 
stelt dan dat “naar huidige wetenschappelijke inzichten geen zekerheid bestaat omtrent 
de objectieve betrouwbaarheid van onder hypnose afgelegde verklaringen, maar tevens 
dat in het algemeen moet worden getwijfeld en dat de mogelijkheid om in een concreet 
geval tot een verantwoord oordeel te komen omtrent het waarheidsgehalte van een 
onder hypnose afgelegde verklaring ontbreekt. Bij deze stand van zaken moet aan een 
dergelijke verklaring bewijskracht worden ontzegd. Dit oordeel is eveneens beschoren 
voor de verklaringen die onder hypnose zijn afgelegd en die een ontlastend karakter 
zouden bezitten”. Kortom, een onder een hypnose afgelegde verklaring heeft geen 
bewijskracht.


1-17-1m Hypnose in de kunst

André Breton, een Frans dichter en essayist, oorspronkelijk beoefenaar van het 
Dadaďsme en later initiator van het surrealisme deed vijf jaar systematische 
proefnemingen met ‘automatisch schrijven’ en met de hypnotische slaap. Het Manifest 
van het Surrealisme, dat hij in 1924 publiceerde, was daar de vrucht van.


1-17-2 Hypnose (mijn dimensie)

Het is frappant dat men in vele gevallen hypnose erkent en men zelfs er vanuit gaat dat 
het bestaat met bewijzen en verklaringen erbij maar dat bijvoorbeeld in de justitiële hoek 
men hypnose niet als een bewijs ziet! Opmerkelijk omdat men dus hier niet uit gaat van 
werkelijk bewijs en ook niet vanuit gaat dat het de waarheid is!

Wat mij interesseert is, wat is hypnose, want is hypnose de hoek van een menselijk leven 
wat kan shiften tussen diverse werelden? Of is het, het manipuleren van de hersenen en 
de vele frequenties die te beďnvloeden zijn? Vergeet niet, als je met energie kunt spelen, 
kun je ook spelen met gedachtes maar ook met het zien en denken van bepaalde zaken. 
In dit stuk over hypnose lijkt dat we hier het antwoord gevonden hebben van de dimensies 
en het menselijk zien van deze dimensies. De ene persoon ziet het zus en de andere weer 
zo en zo hebben we over de 7 miljard andere interpretaties van hetzelfde om ons heen. 

Als onze dimensies zijn de manier we zaken zien, is er ook dus een sleutel om aan een 
hogere standaard te komen van het menselijk leven! Massa hypnose wordt al lang gedaan 
en we zien dat bij de vele sprekers die we overal op zien duiken. Maar we zien het ook in 
de vele kerken en zo ook in de vele sektes maar ook de kleinere groepen om ons heen. 
Een persoon die de mens zo weet te boeien dat zijn toehoorders het gaan geloven en 
volgen. Een meester daarin was onder andere Hitler die duizenden mensen wist te 
overtuigen en hem volgen in zijn weg. Maar zoals ik al even eerder schreef, er zijn vele die 
gebruik maken van die techniek.

De moderne massa hypnose gaat nu via het spelen met frequenties die uitgestraald worden 
24 uur per dag via palen, masten en stralingspunten die nodig zijn in onze moderne techniek 
en het leven. Overal zijn er meters op afstand, camera’s maar ook telefoons en het internet. 
Dat maakt dat iedereen nu bloot staat aan een hypnose via frequenties. Een beetje te ver 
gezocht? Nee, de bewijzen zien we overal. We zien het vreselijk handelen van de mens 
tegenover elkaar. Het onverklaarbare geweldgolven, oorlogen maar ook de benaderingen 
tussen eenlingen. De mens is niet meer de mens zoals hij werkelijk is als hij niet onder 
deze vreselijke straling zou staan.

Let eens op hoe je je voelt en gedraagt als de stroom voor een uur weg valt! Zie hoe de 
mensen zijn als ze in een ver gelegen bos wandelen. Maar ook het gedrag van een
 pasgeboren baby. Allemaal te verklaren en te bewijzen als we de frequentiemanipulatie 
uit zouden zetten. De massahypnose via de media en internet is waar kinderen al zelfmoord 
plegen. Het gaat niet om pesten of alleen zijn. Het gaat erom dat de hersenen de informatie 
niet aan kunnen en interpreteren de informatie daarom verkeerd.

Massa hypnose is al van dag een dat mensen achter deze techniek kwamen. Wel is er 
een bewijs dat deze hypnose doorbroken kan worden en dat de luchtbel te doorbreken is 
zoals we zien bij de vele personen die deze hanteerden. Tirannen, geloven, kerken en 
groepjes klappen weer net zo snel uit elkaar als eenmaal de kracht overschreden wordt. 
Bij het ene geval kan het zijn dat 15 personen al te veel is, bij een ander geval kan het gaan 
om 100 miljoen mensen! De kracht ligt in deze gevallen in de juiste frequentie op de juiste 
plaats zetten. Dat is wat er nu duidelijk gedaan wordt met de vele zendmasten, satellieten en 
stations die rond deze aardbol geplaatst worden. Het woord communicatie zal eens vervangen 
moeten worden door het woord frequentieregulatie en dan zien we hoe we allemaal bepaalde 
zienswijze maar ook beelden voorgeschoteld krijgen. Beelden vanuit een hypnose en dat van 
een alles controlerend systeem.

Nu gaan we een klein stapje verder en dan komen we in de wereld van de waarzeggerij. NAAR HOOFDSTUK 33

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.