Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Dimensies

Het Energiniale leven "Dimensies"
Dimensies - Hoofdstuk 21


1-9-1 Uittreding

Voorwoord
Nu we de ziel gehad hebben in de vele wetenschappelijke versies komen we vanzelf 
op het woordje “uittreden”. Meer en meer beseffen mensen dat ze de stap kunnen 
maken om zich los te maken van het lichaam waar ze denken in te leven. Meer en meer 
zien we dat er diverse manieren van uittreden zijn en de wetenschap gaat zover dat ze 
beweren dat ze uittreding vast kunnen leggen. Dat is zeer interessant want als uittreden
vast te leggen is, dan is er ook een bewijs dat we met diverse dimensies bezig zijn en 
zo de energiewereld vast staat voor de huidige wetenschap. En dat maakt het geheel 
interessant en zeker stof om over na te denken.

Laten we eerst de wetenschappelijke beschrijving maar eens doorworstelen en dan 
komen we terug op de wereld van uittreden.

Beschrijving
De term uittreding, ook wel astrale projectie genoemd, wordt gebruikt als term voor een 
paranormaal verschijnsel waarbij het zogenaamde astraallichaam of ook wel ziel 
genoemd, uit het lichaam zou treden. De ziel zou het lichaam verlaten en bewust door 
verschillende aardse en astrale dimensies ‘reizen’. Het uittreedproces gaat gepaard 
met diverse fysieke en astrale sensaties als het horen van suizingen en knallen, een 
tintelend en ‘los’ gevoel in het lichaam en erotische prikkeling van de chakra’s.

De Amerikaan Robert Monroe, die zijn eigen ervaringen hiermee beschreef, bracht 
het verschijnsel met zijn boeken voor het eerst voor een groot lezerspubliek. Hij was 
lange tijd de bekendste schrijver op het gebied van uittredingen hoewel Monroe niet 
de eerste en enige was die over uittredingen schreef. In Nederland schrijft onder anderen 
Sten Oomen over uittredingen.

Verwante verschijnselen
Uittredingen zijn in zekere zin verwant aan lucide dromen, aangezien beide fenomenen 
gepaard gaan met een sterk bewustzijnsgevoel. Uittredingen behoren echter tot het 
domein van de niet altijd serieus genomen parapsychologie, terwijl de lucide droom 
een door de wetenschap aanvaard fenomeen is.

Gebruikers van bepaalde hallucinogene (vooral dissociatieve) drugs melden ook 
ervaringen van uittreding tijdens hun trip.

Een bijna-doodervaring (BDE) zou als een uittreding met een tijdelijk karakter begrepen 
kunnen worden terwijl de dood als een uittreding met permanent karakter verondersteld 
kan worden.

Wetenschappelijke verklaringen
Hoewel zij die een uittreding ervaren hebben er vaak van overtuigd zijn dat hun ervaring 
‘echt’ is, bestaat er geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs dat uittredingen 
ook daadwerkelijk plaatsvinden. Sommige wetenschappers veronderstellen dat het gaat 
om een bijkomend verschijnsel van een verstoorde temporalekwabfunctie in de hersenen. 

Ook slaapverlamming geldt als een mogelijke wetenschappelijke verklaring voor het 
fenomeen. Deze slaapstoornis gaat vaak gepaard met realistische hallucinaties, waarbij 
men soms het gevoel heeft het lichaam te verlaten. Ook de andere fysieke sensaties die 
men ervaart tijdens een uittreding (suizingen, tintelingen, vibraties, ... ), komen sterk 
overeen met de hallucinaties die zich bij slaapverlamming kunnen voordoen.

Door elektrische prikkeling van de gyrus angularis blijkt het mogelijk om gevoelens van 
uitreding op te wekken. In 2004 ontdekte een Zwitserse onderzoeksgroep dit bij toeval, 
toen ze epilepsiepatiënten elektroden hadden geïmplanteerd in hun zoektocht naar de 
oorzaak van epilepsie. Later onderzoek bevestigde deze waarneming. Zo werd in november 
2007 ook de hersenactiviteit in kaart gebracht tijdens een op deze wijze kunstmatig 
opgewekte ‘out-of-body experience’. Het verschijnsel werd uitgelegd als een 
buitenlichamelijke gewaarwording die ontstaat wanneer onze hersenen er niet langer in 
slagen om onze zelfwaarneming, tastzin, gezichtsvermogen en evenwichtszin met elkaar te
integreren. Mensen die wel in het astrale lichaam geloven, zeggen dan vaak dat men met de 
hersenen een soort van poort maakt en dat slechts het door de poort lopen de eigenlijke 
uittreding is.
Het blijkt ook mogelijk om de gevoelens van uittreding in een experiment kunstmatig op 
te wekken in gezonde proefpersonen door verandering van het visueel perspectief.

Door mensen die beweerden een uittreding gehad te hebben tijdens een operatie werden 
tekens en objecten die zodanig aangebracht waren dat zij van onderen niet zichtbaar waren 
en die ook niet aan de betreffende persoon bekend waren in alle gevallen niet waargenomen, 
ondanks het feit dat men beschreef wat men van bovenaf allemaal waarnam. Hieruit kan 
de conclusie getrokken worden dat daadwerkelijke uittreding niet plaatsvond.


1-9-2 Uittreding (mijn dimensie)

Zoals we in het vorige stuk hebben kunnen lezen, wordt er van alles bijgehaald om het 
uittreden te beschrijven en te verklaren. Er worden zelfs hallucinerende middelen in 
vorm van drugs bijgehaald om er maar zeker een verklaring aan te geven. Ook haalt 
men aan dat er even wat mis is met je hersenen en elk excuus wordt beschreven om 
maar zeker niet te dicht bij een ware verklaring te komen. In dit stukje van onze 
wetenschappers en hun verklaringen is duidelijk dat de wetenschap werkelijk tekort 
schiet en dat men probeert alles te omzeilen en ontkennen. Aan de andere kant verschijnen 
nu berichten van revolutionaire wetenschappers die deze uittreding vast kunnen leggen! 
Zeer interessant want dat zou een bewijs van parallel werelden cq energiewereld kunnen 
zijn. Men heeft al wat foto’s gepubliceerd maar die zijn in mijn ogen niet het ware beeld wat 
uittreden is en hoe dat gebeurt.

Waarom ik dat schrijf is omdat ik vele mensen zie vertrekken van deze wereld. Ook heb 
ik zelf regelmatig malen mijn lichaam mogen verlaten. Buiten het geweldige gevoel en 
het gevoel van verlossing van pijn en gebondenheid zie je duidelijk dat je van de eerste 
seconde al geen vorm meer hebt van het lichaam. Het lichaam is een aards iets en is 
een omhulsel en als je dat omhulsel verlaat zie je er niet meer uit als dat aardse stuk 
vlees met botten. De seconde dat je je lichaam verlaat zijn er totaal geen banden meer 
en ook geen directe aanwijzing dat je van dat aardse blok afstamt. Je bent energie en 
alles wat je vastketende aan dat lichaam is verdwenen. De ervaring vanuit het lichaam 
treden, zeker voor de eerste keren, was een enorme geweldige ervaring. Je was licht in 
gewicht, er was geen zwaartekracht en ook was duidelijk dat tijd en afstand ook geen rol 
meer speelden. Later toen ik het uittreden meester werd, was het en is het nog een 
geweldige manier om naar plaatsen te gaan die onmogelijk waren om deze te bereiken.

Uittreden is alles wat aards is loslaten en je vlees en bloed achterlaten op deze aarde. 
Het zien liggen van dat lichaam maakt dat je al die jaren gevangen was in een omhulsel. 
Nu praat men wetenschappelijk over het opwekken van gevoelens van uittreden en dan 
ben je precies waar de wetenschap je wil hebben. Want bij het uittreden van de mensen 
die dood gaan, is duidelijk via de energiewereld te zien. Zoals ik even tevoren schreef in 
een ander hoofdstuk, vrijwel dagelijks zie ik mensen sterven en hun energie vertrekken. 
Hun energie is geweldig mooi en wordt vrijwel direct opgenomen door de algehele energie. 

Wat even vreemd is want deze energie komt al uit een energiebron maar die dus duidelijk 
op zich staat en een eigen leven leidt. Daardoor weet je dat parallelwerelden energievelden 
zijn die dus het geheel dienen maar wel op zich werken en zo ook per levend object 
verschillend kan zijn. 
Deze laatste zin zegt eigenlijk alles en verklaart de wereld. Alleen wat kan er de 
wetenschap mee als ze niet weten wat er werkelijk is en waar te zoeken? Dat men dat 
niet weet is omdat men zich vasthoudt aan de oude wetten en regels en nog niet genoeg 
open staan voor het onbekende. Je weet wel, het zwarte niets wat juist alles is!

Uittreden is vrij eenvoudig te doen en het wordt ook door vele mensen gedaan. 
Dat veelal om even weg te zijn van deze menselijke gevangenis wat je lichaam is. 
Het “vliegen” door de lucht, het los en vrij bewegen en zijn waar je wilt zijn is een ervaring 
die men veel meer zou moeten promoten. Doch men moet beseffen dat men terug moet 
keren naar die menselijke gevangenis van vlees en bloed. Het leven heeft je daar nodig 
en met dat lichaam moeten bepaalde signalen geactiveerd worden die nodig zijn voor het geheel.

Dan kom je via deze uittreding bij het woordje reïncarnatie wat duidelijk zegt en bepaalt 
dat je leven hier nog niet is afgelopen is.NAAR HOOFDSTUK 22

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.